Beth yw planhigion a chyrion naturiol sy'n dda ar gyfer eira?

Mae'r cwestiwn ynghylch beth yw'r planhigion sy'n dda ar gyfer eira yn un o'r cwestiynau a geisir gan y rhai nad ydynt am gael cwsg cyfforddus ac sy'n achosi anghysur i'r rhai o'u cwmpas. Mae eira'n gyflwr rhwystredig, ond yn bwysicaf oll gall fod yn arwydd o iechyd gwael. Gall eira gael ei achosi gan amrywiaeth o resymau, ac mae bod dros bwysau yn un ohonynt. Os ydych chi'n eira ysgafn ac achlysurol, nid yw hyn yn broblem. Fodd bynnag, mae eira, ynghyd ag arosfannau anadlol estynedig, yn gysylltiedig yn bennaf â risg o glefyd cardiofasgwlaidd ac mae angen sylw meddygol brys arno.

Beth yw'r Plantiau sy'n Dda i Eira?

Bydd planhigion a chyrion sy'n dda ar gyfer eira yn gallu eich helpu yn ôl achos neu faint o eira. Er enghraifft, os oes gennych eira a achosir gan broblem fel cysgu ar apyll, mae hyn yn dangos sefyllfa a allai fod angen sylw meddygol. Felly, ni ddylech ffafrio cynhyrchion llysieuol fel y cam cyntaf mewn triniaeth heb gyngor a rheolaeth meddyg. Mae apyll cysgu yn gyflwr arall sy'n arwain at eira. Mae apyll cysgu yn anhwylder cysgu difrifol lle mae anadlu person yn stopio ac yn dechrau dro ar ôl tro. Os ydych chi'n teimlo'n flinedig hyd yn oed ar ôl noson hir o gwsg, efallai y byddwch chi'n dioddef o apyll cysgu. Yn ôl y data, mae dros 100 miliwn o bobl yn dioddef yn fyd-eang o apyll cysgu. Mae mwy nag 80% ohonynt yn dal heb ddiagnosis.

Te Ginger a Mêl mewn Planhigion sy'n Dda i Eira

Ginger yw un o'r cynhyrchion coginio mwyaf cyffredin. Mae'r stumog yn uwchfwyd sy'n gallu trin bron unrhyw beth o golli pwysau, problemau'r galon i beswch ac annwyd. Gweithreda Ginger fel asiant gwrth-chwyddedig a gwrthfacterol, gan soodo'r gwddf a chynyddu cyfrinach saliva, sy'n caniatáu cael gwared ar eira. Mae yfed sinsir a the mêl ddwywaith y dydd yn berffaith ar gyfer cael gwared ar broblem eira.

Garlleg, Nionod/Winwns a Cyrion Ceffylau Da ar gyfer Eira

Mae bwydydd fel Garlleg, Horseradish a Nionod/Winwns yn atal y trwyn rhag sychu ac felly'n tagu. Hefyd, mae un astudiaeth yn honni bod y cynhyrchion bwyd hyn yn lleihau chwyddo yn y tonsiliau ac yn atal cysgu. Os nad ydych yn poeni am yr arogl neu os gallwch ei ychwanegu at eich cinio, gallwch gnoi garlleg/nionod/horseradish cyn mynd i'r gwely.

Manteision Pineafal, Banana ac Eira Oren

Y ffordd orau o gael gwared ar eira yw gwella ansawdd eich cwsg, a gellir cyflawni hyn drwy gynyddu faint o felatonin a gynhyrchir yn y corff. Mae Melatonin yn hormon sy'n ein gwneud yn gysglyd, a'r ffordd effeithiol o wneud hyn yw bwyta bwydydd sy'n cuddio llawer iawn o Melatonin. Ymhlith y bwydydd sy'n cuddio melatonin y mae pîn-afalau, bananas ac orennau.

A yw Soy Milk yn Dda i Eira?

Mae angen gwybod y gall cynnyrch llaeth hefyd achosi eira, gan ei fod yn cynyddu ffengm. Y rheswm am hyn yw y gall rhai proteinau o laeth buwch achosi adweithiau alergaidd ysgafn i ddifrifol, sy'n cynyddu tagfeydd a darnau agos o'r trwyn ac yn cynyddu eira. Bydd rhoi llaeth soi neu laeth llysiau arall nad yw'n gynnyrch llaeth anifeiliaid yn lle llaeth eich buwch, a bydd yn lleihau faint o eira sydd gennych.

Manteision olew olewydd crai Ychwanegol i eira

Ymhlith y planhigion sy'n dda ar gyfer eira, mae lle olifau hefyd yn bwysig. Mae'r cynnyrch gorau y gellir ei ddefnyddio i gynyddu budd olifau ar eira yn cael ei olrhain yn olew olewydd crai ychwanegol. Gall sipian ychydig o olew olewydd crai ychwanegol cyn y gwely hefyd drwsio'r ffyrdd awyr. Yn ogystal, mae cymryd sip o olew olewydd cyn y gwely yn atal y cyhyrau yn y gwddf rhag blocio'r llwybr anadlu yn ystod cwsg yn y nos. Beth sy'n Achosi Tagfeydd Trwynol? Beth sy'n Dda ar gyfer Tagfeydd Trwynol? allai hefyd fod yn ddefnyddiol i chi.

Beth yw planhigion a chynhyrchion naturiol sy'n dda ar gyfer eira?

Ymhlith y perlysiau a'r cyrion llysieuol sy'n elwa o eira ma
e:- Garlle
g-Onion,-
Wild Radish-
Orange- B
anana
– Pineaf
al- Ginger Honey
– Soy Milk-
Olew Olewydd
Beth yw'r planhigion sy'n dda ar gyfer eira? Beth sy'n dda ar gyfer eira a chysgu apyll? Beth yw cyrion llysieuol naturiol a chymysgeddau ar gyfer sychu heb eira?

Ffynhonnell