X

7 Manteision Gwyrthiol Bwyta Planhigion Eggplantau i Iechyd Dynol

Amlygir manteision bwyta planhigion wyau mewn sawl ardal, o iechyd y galon i dreulio. Nid yw'n gyfrinach eu bod yn ychwanegiad ardderchog ar gyfer bron pob pryd bwyd. Yn ddiddorol, mae gan blanhigyn eggplanhigyn wead tebyg i domatos, sy'n eu gwneud yn berffaith ar gyfer cawl, stews a hyd yn oed barbeciw!

Efallai eich bod yn synnu o glywed bod y llysiau hyn nid yn unig yn llawn baner, ond hefyd yn rhoi llawer o fanteision o ran manteision iechyd. Dyma 7 o fanteision planhigyn eggplanhigyn mewn defnydd arferol:

Manteision Bwyta Planhigion Wyau

Mae llawer o fanteision iechyd i ddefnyddio planhigion wyau, byddwn yn sôn am 7 nodwedd bwysig:

1. Ffynhonnell Fawr o Fitaminau a Mwynau

Mae cynnwys fitamin a mwynau planhigion egg yn eithaf eang. Mae'n ffynhonnell wych ar gyfer fitamin C, fitamin K, fitamin B6, thiamin, niacin, magnesiwm, criws, ffosfforws, copr, ffibr, asid gwerin, potasiwm a mwy!

Beth yw Manteision Stecen Eggplanhigyn? Ar gyfer beth mae'r Stalk o Eggplanhigyn yn Dda?

2. Budd Treuliad Bwyta Planhigion Wyau

Mae'r cynnwys ffibr uchel mewn planhigyn eggplanhigyn, sy'n elfen bwysig iawn ar gyfer cynnal deiet cytbwys, yn ffordd wych o wella eich iechyd gastroberfeddol. Mae hyn yn golygu y bydd bwyta planhigion wyau yn rheolaidd pan fo angen yn helpu popeth i fynd yn esmwyth!

Triniaeth Lysieuol o Barasitiaid Coluddion: Symptomau Parasitiaid, Diagnosis a Thriniaeth Yn y Cartref

3. Gwella Iechyd y Galon

Mae ffibr mewn planhigyn egg nid yn unig yn helpu'r broses dreulio, ond hefyd yn helpu i wella iechyd eich calon! Y rheswm am hyn yw bod ffibr yn lleihau faint o golesterol y mae eich corff yn ei amsugno drwy ei rwymo i bilen eich system dreulio, a thrwy hynny gael gwared arno'n naturiol.

Ydych chi'n bwyta planhigion wyau yn ystod beichiogrwydd?

4. Manteision Bwyta Planhigion Eggplant i Ganser

Antiocsidyddion yw un o drechon gorau'r corff dynol yn erbyn clefydau fel canser, yn ogystal â llawer o heintiau posibl eraill. Un o fanteision niferus bwyta planhigion egg yw eich bod yn defnyddio criws, sy'n wrthocsid naturiol. Mae'n helpu i ddiogelu eich organau drwy gynnal lefel uchel o wrthocsidyddion fel criws yn eich corff.

5. Gwella Iechyd Esgyrn

Mae lliw unigryw planhigyn eggplanhigyn yn fwy defnyddiol na dim ond edrych yn hardd. Mae'r cyfansoddion planhigion naturiol sy'n ffurfio'r lliw hwn wedi bod yn gysylltiedig â llai o osteoporosis, esgyrn cryfach a hyd yn oed dwysedd esgyrn uwch. Yn ogystal, mae haearn a chalsiwm a geir mewn planhigfeydd wyau yn bwysig iawn i wella a chynnal iechyd esgyrn cyffredinol.

Planhigion Lleddfu Poen Naturiol, Teas Herbal, Bwydydd ac Olewau Lleddfu Poen

6. Effaith Bwyta Planhigion Eggplanhigyn ar Anemia

Gall peidio â chael digon o haearn yn eich deiet fod yn beryglus iawn i'ch iechyd. Mewn rhai achosion, gall diffyg haearn achosi anemia, a nodweddir gan deimlad cyffredinol o flinder a blinder a achosir gan nad oes ganddynt ddigon o gelloedd gwaed coch iach i gario ocsigen yn eich corff. Gall bwyta bwydydd fel planhigfeydd wyau sydd â chynnwys haearn uchel helpu i fynd i'r afael â phroblemau iechyd fel anemia.

7. Gwella Swyddogaeth yr Ymennydd

Mae planhigfeydd wyau yn gyfoethog mewn cemegau naturiol o'r enw maetholion planhigion, y gwyddys eu bod yn gwella iechyd meddwl. Mae'r budd hwn yn ganlyniad i fwy o lif gwaed i'r corff a'r ymennydd. Mae maetholion llysieuol yn helpu i gryfhau'r cof drwy anfon mwy o waed i'r ymennydd, gan ysgogi datblygiad llwybrau nerfol.