Beth yw niwed tost ac anfanteision bwyta bara wedi'i losgi?

Nid yw niwed tost yn hysbys iawn. Gall llawer o bethau, nid bara yn unig, gael effaith sy'n achosi canser pan fyddant wedi'u gor-goginio neu eu ffrio. Yn yr erthygl hon, ceisiwyd crynhoi'r sefyllfaoedd lle gall tost achosi sgil-effeithiau niweidiol a'r rhesymau.

Beth yw Niwed Tost?

Mae baner bara wedi'i rostio'n ysgafn neu wedi'i losgi'n rhannol yn braf i rai. Weithiau mae rhwbio brecwastau fel menyn, mêl a hufen ar fara wedi'i dostio'n dda yn ychwanegu blas. Ond pan fydd rhai bwydydd sy'n llawn carbohydrad, megis bara neu datws, yn cael eu gwresogi i dymheredd uchel, mae'n ffurfio cyfansoddyn o acrylamide, yr amheuir ei fod yn achosi canser. Ar yr un pryd, mae'r fitaminau sy'n bodoli yn ystod y broses o or-goginio yn anweddu o'r bara. Ar y llaw arall, mae gwerth GDd tost yn isel, sy'n golygu ei fod yn cynyddu siwgr gwaed yn fwy cyfartal. Mae tost yn well na bara ffres yn hyn o beth.

Beth yw Anfanteision Tostio yn yr Oven neu'r Toaster?

Fel y soniwyd uchod, mae tostio bara yn ymarferol iawn ar lawer ystyr, o ran blas a defnydd. Weithiau mae'r bara wedi'i ffrio i'w ychwanegu at y cawl ac weithiau i'w ychwanegu at y peli cig. Fodd bynnag, mae ail-ffrio'r bara, sydd eisoes wedi bod yn destun proses goginio, i lefel sy'n llosgi ychydig yn paratoi'r ffordd ar gyfer ymddangosiad cyfansoddion niweidiol sy'n gallu achosi canser. Ond pa mor beryglus yw tostio bara? Os dymunwch, gadewch i ni ystyried yr ateb i'r cwestiwn hwn o dan eitem yn ôl penawdau eitem:

Bara grawn cyflawn ffres (pan nad yw byth wedi'i ffrio)

  • Nid yw ond yn cynnwys ychydig o acrylamide, sy'n cael ei achosi'n rhesymol gan effaith y coginio cyntaf.
  • Effaith bara grawn cyflawn, nad yw erioed wedi'i ffrio, yw codi siwgr gwaed yn gyflym.

Niwed i fara rheolaidd wedi'i dostio'n ysgafn

  • Ymhlith y mathau o ffrio, mae ganddo o leiaf lefel acrylamide o dost golau.
  • Mae'n cael llai o effaith sy'n rhoi hwb i siwgr gwaed na bara nad yw erioed wedi'i ffrio.

Niwed bara rhost nes ei fod yn troi'n frown

  • Mae cyfradd y cynnydd mewn siwgr gwaed wedi gostwng ychydig.
  • Mewn bara mor gymedrol, mae swm yr acrylamide, sy'n cael effaith garsinogenaidd beryglus, yn digwydd.

Niwed tost gyda duon tameidiog

Mae gan y rhanbarth sydd â chynnwys acrylamide gormodol lefel risg uchel iawn o acrylamide, er bod tost gyda llosgiadau yn ddieuog wrth godi siwgr gwaed. Felly, ni ddylid byth fwyta tost gyda llosgiadau arno. Mae'r rhybuddion hyn nid yn unig ar gyfer bara, mae'r holl fwydydd sydd wedi'u gor-goginio yn cario'r un risg. Os dymunwch, beth yw'r niwed o fwyta sglodion yn ystod beichiogrwydd, y soniwn amdano pa effeithiau niweidiol y gall sglodion, sy'n gynhyrchion wedi'u ffrio, eu hachosi yn ystod beichiogrwydd? -Gallwch hefyd ddarllen yr erthygl Sglodion Bwyta o Dan y Teitl yn ystod Beichiogrwydd.

A yw'n Anghyfleus Bwyta Tost?

Mae tost yn niweidiol oherwydd lefel yr acrylamide a ffurfiwyd yn y pryd bwyd. Y mwyaf o bla neu losgiadau bara, y mwyaf o acrylamide sy'n digwydd. Acrylamide yw un o'r cyfansoddion pwysicaf sy'n achosi canser.

A yw Bwyta Bara wedi'i Losgi'n Niweidiol?

Bwyta bara wedi'i losgi yw un o'r pethau mwyaf peryglus i'w wneud. Mae lefel yr acrylamide, y sylwedd sy'n achosi canser mewn bara wedi'i losgi, ar ei uchaf. Dyna pam mae bwyta bara wedi'i losgi yn eithaf niweidiol.
Beth yw niwed tost? A yw'n niweidiol bwyta bara wedi'i losgi? A yw bara wedi'i rostio yn y ffwrn neu'r tostiwr yn achosi canser?

Ffynhonnell