Beth yw Triniaeth, Symptomau a Meddygfa Rhwystro Coluddion Mawr?

Nod trin rhwystrau mawr i'r coluddyn yw gwella'r broblem gyfanrol sy'n digwydd oherwydd gwahanol achosion a chlefydau. Mae'r rhai sy'n dod ar draws problemau o'r fath yn chwilfrydig am beryglon rhwystro'r coluddyn mawr, beth yw risgiau llawdriniaeth fawr i rwystro'r coluddyn, symptomau rhwystro'r coluddyn mawr a beth yw trin cyffuriau. Yn yr erthygl hon, rydym wedi llunio'r atebion i'r cwestiynau am y pwnc i chi.

Symptomau, Triniaeth a Thechnegau Llawfeddygaeth Rhwystro Coluddyn Mawr

Rhwystro'r coluddyn mawr, bwyd a nwy yn y coluddyn mawr pan fydd rhwystr sy'n ei atal rhag mynd heibio. Tagfeydd gwaed i'r coluddyn a gall rhai o'r celloedd coluddion mawr farw. Pan fydd hyn yn digwydd, gallwch pwysau achosi i facteria neu feirysau fynd i mewn i'r gwaed. Mwyaf symptomau cyffredin yn cynnwys blodeuo neu leihau symudiadau'r coluddyn, cyfog, chwydu, chwyddo abdominyddol a phoen. Colur sy'n deillio o hynny triniaethau gwahanol yn cael eu defnyddio yn dibynnu ar y math o dagfeydd.

Pwy sydd mewn perygl o rwystr mawr i'r coluddyn?

Gall fod mewn perygl o ddatblygu rhwystr mawr i'r coluddyn Pobl:

 • Unrhyw oedran, ond yn amlach 70 dros 10 oed.
 • Pobl sydd wedi cael llawdriniaeth abdomenol.
 • Ymbelydredd i'r abdomen neu'r pelfis rhai sydd wedi cael eu trin.
 • Canser sy'n rhoi pwysau ar yr organau mewnol pobl â chlefydau.

A yw Rhwystrau Cyfanraidd kill?

Os bydd rhwystr coluddion mawr yn digwydd, mae'r ardal dagu gall bwyd, asidau stumog, hylifau a chasglu nwy ddigwydd y tu ôl iddo. Coluddyn os nad yw tagfeydd yn cael eu diagnosio a'u trin yn gynnar, gwaedu yn y coluddion a hyd yn oed mae'r risg o ffrwydrad yn digwydd. Yn yr achos hwn, mae sylweddau coluddion niweidiol a gall bacteria ledaenu i'r ceudod abdominyddol. Mae yna beth mawr a allai achosi'r farwolaeth hon. yn broblem. Dyna pam mae diagnosis cynnar a thrin rhwystrau mawr i'r coluddyn yn hanfodol yn bwysig. Rhwystr mawr i'r coluddyn yn angheuol ar ôl cael ei ohirio mewn triniaeth oherwydd gellir ei alw'n peritonitis, fel haint a llid, gall problemau bwlch ddigwydd. Mae'n rhwystr o ran o'r coluddyn mawr. digwydd pan gaiff ei chwalu oherwydd y Fel arfer twymyn a phoen abdomenol ormodol symptomau gyda. Mae'r broblem hon yn sicr yn glefyd marwol sy'n gofyn am lawdriniaeth.

Pa Symptomau sy'n Cael eu Deall gan Rwystr Coluddyn Mawr?

Rhwystr mawr i'r coluddyn, amrywiaeth sy'n peri pryder Symptomau. Mae rhai o'r rhain mewn sylweddau isod Lleoli:

 • Blodeuo difrifol
 • Poen yn yr abdomen
 • Llai o archwaeth
 • Cyfog
 • Chwydu
 • Inasion nwy neu feces
 • Rhwymedd, mewn rhai achosion dyddiadura
 • Crampau abdominyddol difrifol
 • Chwyddo abdominyddol

Mae rhai o'r symptomau'n cynnwys lleoliad y rhwystr yn y coluddion a amrywio yn dibynnu ar hyd ei ffurfio. Er enghraifft, mae chwydu'n denau yn arwydd cynnar o rwystr coluddion, ond mae eich coluddyn mawr gellir ei weld hefyd rhag ofn y bydd rhwystr. Y cyntaf o rwystr neu rwystr rhannol camau dyddiadura, gall rhwystr llwyr achosi anallu i esgusodi nwy neu feces.

Achosion, Symptomau Rhwystro Coluddyn Mawr mewn Babanod a thriniaeth

Y coluddyn mawr yn rhwystro clefydau heintus mewn babanod yna, mewn amryw o glefydau organau mewnol a llif gwaed yn y coluddion Gostyngiad. Stumog a ysgogir gan firysau mewn rhai plant a babanod problemau arwain at rwystr mawr i'r coluddyn. Mae'n blentyn. a gall arwain at fewnlifiad yn y coluddion o fabanod. Digwydd mewn babanod mae'n anodd sylwi ar unrhyw rwystr cyfanraidd a all ddigwydd oherwydd nid oes ganddynt unrhyw obaith o fynegi symptomau. Yn hytrach, ni all rhieni i ddeall rhwystr a allai fod wedi digwydd, cliciwch dylent roi sylw i'r symptomau:

 • Chwyddo abdominyddol yn y babi
 • Mae pengliniau'r babi yn aml yn cael eu rhoi ar ei frest tynnu i fyny
 • Ymddangosiad hynod o gysglyd yn y babi
 • Tân
 • Gwingo mewn poen
 • Diffyg gwaedlyd
 • Dwysder cyson ac uchel yn crio
 • Bile-fel mewn melyn a gwyrdd Chwydu
 • Dangos arwyddion o lithro

Gall rhai o'r symptomau hyn a symptomau eraill fod yn eich babi neu os ydych yn ei weld yn eich plentyn, holwch feddyg ar unwaith.

Pryd i Weld Doctor ar gyfer Rhwystr Coluddyn Mawr?

Rhai o symptomau rhwystro'r coluddyn mawr os oes gennych lawdriniaeth eisoes, ac yn enwedig yn ddiweddar o'ch abdomen ymgynghori â meddyg ar unwaith. Rhwymedd difrifol yn yr abdomen, er bod blodeuo a cholli archwaeth yn digwydd, cysylltwch ag arbenigwr ar unwaith am gymorth meddygol Gweler y peth.  

Sut mae Rhwystr Coluddyn Mawr wedi'i Ddiagnosio?

Wrth wneud diagnosis o rwystr mawr i'r coluddyn, mae'r meddyg yn gallu archwilio eich abdomen drwy roi pwysau. Stethoscope yn ddiweddarach gyda chymorth y bol. Yn enwedig mewn babanod a phlant, mae'r abdomen presenoldeb ffist galed yn yr ardal neu synau o'r math i ddeall a oes rhwystr sy'n tagu'r coluddyn mawr bydd yn helpu. Gall helpu i wneud diagnosis o rwystr mawr i'r coluddyn dulliau eraill:

 • Prawf cyfrif gwaed
 • Gyda swyddogaeth yr arennau a'r iau profion gwaed sy'n canfod lefelau electrolyt
 • Pelydr-X neu sgan uwchsain
 • Colonosgopi
 • Cymorth Enema

Beth sy'n Achosi Rhwystr Coluddyn Mawr?

Os yw'r rhwystr cyfanraidd mawr yn atal twymyn rhag cael ei esgusodi, mae'r canlynol gall sefyllfaoedd ddigwydd:

 • Haint yn y ceudod coluddion ac abdominyddol
 • Marwolaeth meinwe yn y coluddyn
 • Rupture o'r coluddyn mawr neu Atalnodi
 • Haint gwaed
 • Methiant aml-organ
 • Marwolaeth oherwydd y problemau hyn

Trin Rhwystr Coluddyn Mawr

Tagfeydd cronig a achosir drwy gulhau'r coluddyn mawr meddygon i drin culhau gyda thiwb hir o'r enw endosgop yn gallu defnyddio stent i'r parth. Fel arfer corff sy'n gallu addasu i organau mae'r stent tebyg i ffens hon yn helpu i gadw ardal gul y coluddyn ar agor Mae. Gellir cyflawni'r dasg hon heb fod angen torri'r abdomen. Eraill mewn achosion lle mae'r rhwystr wedi'i leoli, mae achos a difrifoldeb yn amrywio i. Problemau rhwystro cyfanraidd llysieuol peidiwch â gwastraffu amser yn ceisio ei drin gartref gyda dulliau. Oherwydd dyma'r mwyaf priodol driniaeth yn dibynnu ar achos a math y rhwystr cyfanraidd. Gartref er bod y dulliau y byddwch yn eu defnyddio yn rhoi rhyddhad dros dro i chi, gall achosi i chi fynd i ffwrdd ac oedi eich gwirioneddau o ddifrifoldeb.

Sut i Berfformio Llawdriniaeth Fawr i Rwystro'r Coluddyn?

Gwneud cais i gael gwared ar rwystr coluddion mawr llawdriniaeth frys os bydd dulliau ymyrryd allanol yn methu neu os bydd eich cyflwr yn gwaethygu efallai y bydd eu hangen. Mewn achosion o'i fath, rydych fel arfer yn yr ysbyty. Llawdriniaeth cyntaf, ychwanegiadau hylifol yn y llwybr fasgwlaidd i leddfu'r risg o sioc oherwydd colli hylif efallai y bydd angen gwneud hynny. Os yw'r rhwystr yn y coluddyn mawr yn achosi niwed parhaol i'r meinweoedd cael gwared ar feinwe farw yn lawfeddygol ac uno adrannau iach gellir ei ddarparu.

Triniaeth Lysieuol o Rwystro Coluddyn Mawr gartref

Mae rhwystro'r coluddyn mawr yn broblem ddifrifol a all achosi marwolaeth neu ddifrod parhaol i organau fel y gwelir. Os bydd problemau fel rhwystro mynych, rhwymedd a hyd yn oed dyddiadura yn digwydd yn eich coluddion, holwch feddyg ar unwaith. Bydd ceisio trin y rhwystr yn y coluddyn mawr gyda fformiwlâu llysieuol a chyrion y byddwch yn eu defnyddio gartref ond yn arbed amser i chi. Felly dylech yn bendant geisio cael sylw meddygol yn gyntaf a mynd i mewn iddo. Os dymunwch, a yw Pomegranate Cause Constipation ar gyfer problem rhwymedd arferol nad yw'n ddifrifol? Gallwch hefyd ddarllen Dŵr a Hadau Pomegranate A yw'n Dda ar gyfer Constipation?

Ffynhonnell 1, Adnodd 2