Triniaeth Gout Herbal Gydag Iddewef Saraçoglu ac Adolygiadau Gwyddonol

Heddiw byddwn yn ceisio rhoi ateb manwl i'r cwestiwn a ellir gwella gout gyda thriniaeth lysieuol. Yn y cyd-destun hwn, byddwn yn mynd i'r afael â chwestiynau fel yr hyn sy'n gout, beth sy'n ei achosi a beth yw ei symptomau, a symudwn ymlaen at gwestiynau megis a oes dulliau trin llysieuol ar gyfer gout gartref. Yng ngoleuni enwau fel Iddewef Saraçoglu ac astudiaethau gwyddonol eraill, byddwn yn archwilio prosesau triniaeth naturiol gout.

Ynglŷn â Thriniaeth Gout Herbal

Esboniadau am driniaeth lysieuol o gout beth yw gout a pha symptomau mae'n pa gamgymeriadau a wnaed yn y prosesau bwydo Mae'n werth gwybod eich bod yn ei achosi.

Beth yw Gout A Pam mae Gout yn Ddigwydd?

Gout, er bod rhai gwahaniaethau amlwg, Math o arthritis sy'n achosi poen yw osteoarthritis. Wrig uchel yn y gwaed mae'n cael ei achosi gan gronni asid. Yna mae asid wrig yn cronni yn y cymalau a anghysur yn achosi poen a llid. Os yw gout yn rhy ddifrifol os ydych yn byw mewn rhyw ffordd, dylech bob amser roi cynnig ar ddulliau trin llysieuol weld meddyg.

Rhwymedïau Gout Herbal

Gout heddiw gyda'r cynnydd o asid wrig yn y gwaed Newydd. Ceir y clefyd hwn fel arfer mewn pobl sy'n bwyta gormod o gig coch yn cael ei weld. Yn ogystal â bwyta cig coch, mae angen mwy na dyddiol gall ddigwydd hefyd drwy fwyta maetholion. Os yw'n fath o gout, rhewmatidaeth. Mae hyn yn digwydd gyda chwyddo'r dwylo a'r traed mewn dau glefyd. Llaw a ar ôl chwyddo'r traed, mae amryw o boenau ar y cyd yn dechrau digwydd. Hyn mae cochni a briwiau yn dechrau ffurfio yn yr ardaloedd. Dyna'r math o drafferth a gewch. dulliau trin llysieuol amrywiol a ddefnyddiwyd ar gyfer gout er mwyn ei dynnu Gael.

Trin gout gyda dulliau llysieuol Ddarperir. Blueberries yw'r prif ran ymhlith y planhigion hyn. Rhwyd y sylwedd wrticocyte a gynhwysir yn y wen i dynnu'r asid wrig sy'n digwydd yn y gwaed Helpu.

Cochni a chlwyfau sy'n digwydd yn y corff dros amser Dangos. Mae chwyddo yn y dwylo a'r traed yn dechrau disgyn. Perfedd Un arall ymhlith saraçoglu dulliau o drin y clefyd yn lysieuol mae hyn er mwyn berwi nettles a llus a'u bwyta fel te.

Mae ceirios neu sudd ceirios yn ddefnyddiol iawn ar gyfer Gout: 2012 mewn cyfnod o ddeuddydd i gleifion gout. 3 gwasanaeth ceirios y dydd a'r naturiol daethpwyd i'r casgliad y gallai fod yn effeithiol wrth drin y cyffur.

Magnesiwm Mai Bod yn Gyffuriau Gout Naturiol: Rhai ymchwil wedi dangos mai diffyg magnesiwm yw'r sail ar gyfer ffurfio clefydau ymfflamychol wedi dangos ei fod yn paratoi. Ar y llaw arall, un o brif achosion gout magnesiwm yw un o'r rhesymau dros y lefel uwch o asid wrig. Diffyg. Ar yr adolygiadau hyn 2015 canfu astudiaeth yn 2011 fod derbyn ychwanegion magnesiwm yn achos gout. mae wedi dangos y gall fod yn ddefnyddiol ar gyfer ei adferiad.

Cymryd ychwanegion magnesiwm i drin gout dylech ymgynghori â'ch meddyg os ydych yn meddwl amdano. Oherwydd mewn meintiau gormodol defnydd yn gallu achosi i chi brofi problemau iechyd amrywiol.

A yw Gout Heal Gyda Ginger: Nid yw manteision sinsir yn stopio yno. Yn ein herthygl flaenorol, soniasom am 11 o fanteision sinsir a brofwyd yn wyddonol. Amlygir mantais arall o sinsir yn erbyn gout.

Mae sinsir powdr yn gysylltiedig ag asid wrig mewn gwt, mae astudiaeth wedi canfod. gwelwyd ei fod yn lleihau poen. Canfu astudiaeth arall fod lefelau uchel o asid wrig ( hyperuricemia) mewn unigolion sydd â'r lefelau hyn o ddefnydd sinsir gwelwyd ei fod wedi'i ffilmio. Fodd bynnag, profwyd yr ail astudiaeth hon ar lygod a cynhwysion yn sinsir anesmwyth, mewnwythisyddol sinsir ei hun Chwistrellu.

Triniaeth Herbal o Gout Gyda Ginger

Dull i'w ddefnyddio wrth drin gout gyda sinsir a Mae'r rysáit fel a ganlyn: 1 llwy fwrdd o sinsir ffres wedi'i gratio mewn ychydig o ddŵr ferwi a gwasgu'r dŵr. Sebon y gymysgedd gyda chlwydr. Pan fydd yn mynd yn oer, mae'r clwt ei gymhwyso i'r ardal lle rydych chi'n teimlo poen am 15 i 30 munud. Croen anniddigrwydd ddigwydd, felly ceisiwch yn gyntaf mewn ardal fach os yw llosgi ac anniddigrwydd yn digwydd i'r graddau y mae'n digwydd, rhowch y gorau i'r cais hwn.

Hefyd wrth drin gout gyda chyrn sinsir mewn dull i'w ddefnyddio, gan ddefnyddio dau lwy de o bowdr sinsir mewn dŵr berwedig a yfed 3 gwaith y dydd, bore, canol dydd a gyda'r nos. Defnyddir y dull hwn hefyd i atal gout. bydd yn eich helpu i wella. Ond mae gormodedd y sinsir o ganlyniad i fwyta o ran maint neu fod â sensitifrwydd iechyd y person effeithiau ddigwydd. Cyn i chi wneud y cais hwn, gallwch Mae'n werth ymgynghori.

Finegr Seidr Afal, Sudd Lemwn a Cyrn Turmeric

Arllwys sudd hanner lemwn i wydraid o ddŵr cynnes gwasgu, yna 2 lwy de tyrmerig a tua 1 llwy de o finegr seidr afal ychwanegu a'i droi. Mae'r cais hwn hefyd wedi'i gynnwys unwaith yn y bore ac unwaith gyda'r nos. gallwch ei gymhwyso.

Yn y rysáit hon, mae sudd lemwn a thymerig yn dda iawn ar gyfer gout. mae ymchwil ei fod yn fuddiol, ond mae finegr seidr afal yn yw wedi bod o fudd uniongyrchol i'r clefyd. Tasg finegr seidr afal yma difrod a achosir gan asid wrig dros ben drwy reoleiddio'r arennau mae'n fesur lliniaru. Felly, gellir defnyddio'r gymysgedd hon ar eich arennau a'ch gout. yn eithaf defnyddiol ar gyfer.

Gout ar gyfer Triniaeth Lysieuol Planhigion a Chymwysiadau Eraill y gellir eu Defnyddio

Fel y gwelir wrth drin gout yn naturiol mae llawer o ddulliau a chymwysiadau llysieuol y gellir eu defnyddio. Ar wahân i mae'r bwydydd a'r cymwysiadau canlynol hefyd yn well yn ystod gout credir y gall adael.

  • Hadau seleri neu seleri
  • Te nettle
  • Te dandelion, dyfyniadau a Ychwanegion
  • Cymorth Hibiscus
  • Afal
  • Banana
  • Halen Saesneg
  • Yfed digon o ddŵr
  • Digon o orffwys

Bwydydd Gut Cleifion Shouldn't Eat

Prif achos y clefyd hwn yw bwyta cig coch dylid ei leihau. Bwyd môr heb ei fwyta mewn gout yn ail ar y rhestr o ofynion. Fewn bwydydd fel ffacbys, pys a ffa oherwydd cynnwys haearn uchel ddylid ei fwyta. Cigoedd fel selsig, selsig, salami, cig moch o fathau o gig dylid osgoi bwyta. Sglodion gyda braster traws ynddynt a'u ffrio tatws ymhlith y bwydydd na ddylid eu bwyta yn ystod y cyfnod hwn. Os yw'n dod o'r grŵp planhigion, dylid lleihau'r defnydd o flodfresych, madarch a sbigoglys.

Defnydd o Beverage yn Gout

Dylid lleihau nifer y caffein dyddiol a dderbynnir yn ystod triniaeth. Yn enwedig coffi mae un o'r diodydd na ddylid ei fwyta. Mae mefus a sudd ceirios yn dda ar gyfer trin gout. Bydd defnyddio 1 cwpan y dydd drwy wasgu'r ffrwythau hyn yn eithaf effeithiol o ran trechu'r clefyd. Hefyd, mae planhigion soiper ymhlith y planhigion meddyginiaethol. Gallwch fwyta'r planhigyn hwn ar ffurf te drwy ei ferwi. Dylai'r defnydd o ddŵr fod o leiaf 2.5 liters y dydd.

Ffynhonnell: https://www.healthline.com/health/gout/home-remedies