Manteision Carbonad Prydain (Ble a Sut i Ddefnyddio Carbonad)

Yn yr erthygl hon ar fanteision a defnydd carbonad Prydain, byddwn yn sôn am effeithiau gwyddonol pobi soda ar ei gilydd oddi wrth ei gilydd.

Manteision a Defnydd Carbonad Prydain Meysydd

Mae carbonad Prydain, a elwir hefyd yn sodiwm bicarbonad, yn gwneud toes defnyddio'n helaeth wrth ymgorffori. Y rheswm am hyn yw ei fod o strwythur sylfaenol. Mae'n rhyngweithio ag asid, gan achosi i garbon deuocsid gael ei ryddhau, sy'n achosi i'r toes mae'n caniatáu i swigod aer ffurfio ynddo. Heblaw hynny, mae carbonad Prydain nid yw'n rhoi'r gorau i gyfrif y budd-daliadau.

carbonad Prydeinig yn eich cartref at y dibenion canlynol gallwch fanteisio arno.

Manteision Carbonad Prydain i Heartburn

Da iawn am broblemau fel llosg calon neu oergell carbonad yn aneffeithiol drwy niwtraleiddio asid stumog, ffynhonnell problemau o'r fath Yn. Fel hyn, mae'r broblem llosgi'n cael ei dileu. Y cyfan y mae'n rhaid i chi ei wneud yw rhoi llwy de o garbonad Prydeinig mewn gwydraid o ddŵr a yfed ar ôl cymysgu.

Gallwch garu â charbonad ar gyfer glanhau'r geg ac iechyd

Rhowch hanner llwy de o garbonad mewn hanner cwpanaid o ddŵr cynnes a chymysgwch a gargle a sbeislyd am ychydig funudau gyda'r dŵr hwn. Bydd yn dda ar gyfer anadl wael, bydd yn gwneud eich dannedd yn chwipiaid a bydd yn dda ar gyfer pydredd a briwiau ceg.

Carbonad ar gyfer clwyfau y tu mewn i'r geg, h.y. aphths

Mae clwyfau aft yn wlserau bach, poenus a all ddigwydd y tu mewn i'ch ceg. Dydyn nhw ddim yn heintus, ond maen nhw'n ddigon poenus i'ch cynhyrfu. Mae gwyngalch ceg carbonad Prydain yn gwaddod gwych ar gyfer poen a achosir gan ddolur ceg, yn ôl astudiaeth. Gallwch garu carbonad Prydain gan ddefnyddio'r rysáit yn yr adran flaenorol. Rinsiwch eich ceg gyda'r gymysgedd hon unwaith y dydd nes bod clwyfau'r geg yn gwella.

Un o Fanteision Carbonad Prydain yw Dannedd Mae'n chwipiaid

Mae carbonad Prydain yn ateb poblogaidd ar gyfer gwynnu dannedd. Llawer Canfu'r astudiaeth y gellid defnyddio past dannedd sy'n cynnwys carbonad Prydeinig i wyna dannedd a mae wedi profi'n well na phast dannedd di-garbonad Prydain i'w dynnu. Oherwydd bod Strwythur carbonad Prydain mae ganddo briodweddau gwrthfacterol a melyn y dannedd drwy ddiddymu strwythurau moleciwlaidd y sylweddau cain.

Manteision Carbonad Prydain yn erbyn Smell Sweat

Mae'n syndod bod chwys dynol yn arogl. Sweat, dim ond arogleuon ar ôl cael eu rhwygo ar wahân gan facteria o dan eich byddin. Hyn bacteria yn bwyta eich chwys ac yn ei droi'n gynhyrchion gwastraff asidig a bregus. Hyn felly, mae arogl chwys yn digwydd. Os ydych chi'n mynd i wneud carbonad Prydeinig fel powdr os byddwch yn ei gymhwyso i'ch byddinoedd, bydd yn lladd y bacteria yno, arogl chwys a byddwch yn cael eich cadw. Fodd bynnag, cofiwch osgoi gorddefnyddio.

Carbonad Prydain yn cynyddu amser dygnwch cyhyrau

Mae carbonad Prydain, a elwir hefyd yn sodiwm bicarbonad, yn gefnogwr poblogaidd ymhlith athletwyr. Mae rhywfaint o ymchwil yn dangos y gall carbonad Prydain eich helpu i wella eich perfformiad yn hirach, yn enwedig yn ystod ymarferion anaerobig fel hyfforddiant dwysedd uchel a rhedeg.

Yn ystod ymarfer dwysedd uchel, mae eich celloedd cyhyrau yn dechrau cynhyrchu asid lactig, sy'n gyfrifol am y synhwyro llosgi a gewch yn ystod ymarfer corff. Gall asid lactig hefyd ostwng y pH y tu mewn i gelloedd, gan achosi i'ch cyhyrau fynd yn flinedig.

Mae gan garbonad Prydain pH uchel, sy'n golygu yn gallu eich helpu i ohirio eich blinder a'ch ymarfer corff am gyfnod hirach caniatáu i chi wneud hynny.

Mae hefyd yn anhepgor ar gyfer lliniaru croen cosi a llosgiadau haul

Argymhellir bath carbonad Prydain i soota croen cosi. Mae'r baddonau hyn yn arbennig o effeithiol o ran cosi a achosir gan frathiadau pryfed a stings gwely.

Yn ogystal, gellir defnyddio carbonad Prydain i dynnu cosi o losgiadau gall hefyd helpu i soota. Hefyd fel cornstarch a cheirch o'i gyfuno â deunyddiau eraill, mae'n dod yn hufen mwy effeithiol.

I ymdrochi mewn carbonad Prydeinig, cymerwch bwced cynnes o ddŵr Ychwanegwch 1-2 gwpanaid o garbonad Prydeinig. Golchwch gyda'r dŵr hwn a'r ardal gyda cosi golchi'n drylwyr. Ar gyfer ardaloedd mwy arbennig, mae carbonad Prydain a gallwch greu past gyda rhywfaint o ddŵr.

Manteision Carbonad Prydain Hefyd yn Dda i Calluses Dod

Galwadau, caled, cramenogion a achosir gan drwgdeimlad neu bwysau estynedig gwaedlif croen. Cerdded yn aml ar ddechrau gweithgareddau sy'n arwain at alwadau nodweddiadol i'w wneud, i ddelio â gwaith trwm neu chwaraeon. Mae galwadau bob amser yn ddifrifol er nad ydynt, gallant achosi poen ac anghysur pan aiff pwysau eu rhoi arnynt.

Yn ddiddorol, mae ymchwil wedi dangos hynny gyda charbonad Prydeinig, mae'r galwadau a sebon mewn dŵr cymysg yn meddalu'n raddol, mae eu poen yn lleihau a'u bod yn tueddu i wella.

Clefyd Cronig yr Arennau Carbonad Prydeinig Yn gallu arafu ei gynnydd

Pobl â chlefyd cronig yr arennau yn araf maent yn colli eu swyddogaeth. Mae'r arennau'n hanfodol bwysig gan eu bod yn y gwaed maent yn helpu i gael gwared ar wastraff a dŵr dros ben. Mae hefyd yn potasiwm, maent yn helpu i gydbwyso mwynau pwysig fel sodiwm a chalsiwm.

Mae ymchwil wedi dangos bod powdr pobi, h.y. carbonad, yn helpu i arafu ei gynnydd. 134 gyda KBH sodiwm bicarbonad (carbonad Prydeinig) mewn astudiaeth a oedd yn canolbwyntio ar oedolion y tebygolrwydd o ddatblygu methiant yr arennau, y rhai nad ydynt yn cymryd ychwanegion gostwng yn gyflym i lefelau o lai na 36% o gymharu â phobl wedi'i weld.

Fodd bynnag, wrth ddefnyddio carbonad, mae'n gwbl bwyllog ac yn mae'n rhaid i chi weithredu. Gellir priodoli defnydd carbonad gormodol i strwythur gwahanol organau a allai niweidio ei swyddogaethau.

Carbonad Prydain mewn Rhai Triniaethau Canser Manteision

Canser yw ail brif achos marwolaeth ledled y byd. Fel arfer, caiff canser ei drin â chemotherapi, sy'n arafu neu'n atal twf ei gelloedd. Fel arfer, mae celloedd canser yn tyfu ac yn rhannu'n gyflym.

Rôl Carbonad mewn Triniaeth Canser

Mae rhywfaint o ymchwil wedi dangos bod powdr pobi yn gyffur chemotherapi. mae'n dangos y gall ei helpu i weithio'n fwy effeithiol. Prydain carbonad wneud yr amgylchedd yn llai asidig mewn ffordd nad yw tiwmorau'n ei hoffi ac mae hynny'n helpu gyda thriniaethau chemotherapi.

Defnyddio carbonad fel ffordd osgoi mewn triniaeth canser Dim ond arbrofion anifeiliaid sydd wedi'u cynnal ar y er mwyn manylu ar yr effeithiau cadarnhaol ar bobl mae angen canlyniadau'r arbrofion hefyd.

Cael Gwared ar Smells Drwg yn yr Oergell Dull Naturiol

Weithiau pan fyddwch chi'n agor eich oergell, rydych chi'n arogli'n ddrwg Efallai eich bod wedi teimlo ei fod yn dod. Mae'n debyg mai ffynhonnell yr arogleuon hyn yw'r hyn sy'n aros yn y agosaf. mae'n cael ei achosi gan fwyd a bwyd sy'n dechrau pydru.

Yn ffodus, gall carbonad Prydain helpu i adnewyddu oergell fregus drwy niwtraleiddio arogleuon drwg. Yn hytrach na masgio arogleuon, mae carbonad yn rhyngweithio â gronynnau olffatrïoedd, gan eu dinistrio. I ffresni arogl y cwpwrdd, defnyddiwch gynhwysydd carbonad Prydeinig a chefn eich oergell i niwtraleiddio arogleuon drwg Lle.

Manteision Carbonad Prydain fel Perfume Ystafell mae yna hefyd

Nid yw pob ffresni aer masnachol yn cael gwared ar arogleuon drwg. Yn hytrach, mae rhai moleciwlau arogleuon cyfrinachol sy'n cuddio arogleuon drwg yn unig. Yn ogystal, nid yw'r rhan fwyaf o'r rhai sy'n ffres o'r awyr yn rhoi gwybod i chi am eu cynnwys cyfan, dim ond 10% ohonynt sy'n cael hanner y cynnwys. Gellir dod o hyd i gemegion niweidiol iawn yn y cynnwys hwn hefyd.

Perme o garbonad

Carbonad Prydain yw'r dewis gorau i gymryd lle persawr ystafell fasnachol a brynwyd. Fel y soniasom yn arogleuon y cabinet, mae'n glynu wrth y gronynnau sy'n achosi arogleuon, gan amharu ar eu strwythur a'i ddinistrio. Creu persawr ystafell lanhau gyda charbonad Prydeinig Deunyddiau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer:

 • Jar bach
 • Tua thraean o gwpanaid o Saesneg Carbonad
 • Hanfod olew bregus
 • Darn o brethyn neu bapur
 • Darn o rhaff neu wifren

Ychwanegwch garbonad Prydeinig ac olewau hanfodol at y jar. Gorchuddiwch â brethyn neu bapur, ac yna sicrhau'r clawr gyda rhaff. Yna mae'r jar ysgwyd a bydd y clwt yn gwlychu. Yna, wrth i'r clwt sychu, mae'r jar achlysurol Ysgwyd.

Heblaw hynny, mae carbonad Prydain Mae'r meysydd y gallwch eu defnyddio yn

Fel y gwelwch, nid yw manteision carbonad Prydain yn dod i ben wrth gyfrif, ond gallwch hefyd fanteisio ar y manteision a restrir uchod, yn ogystal ag effaith carbonad Prydain yn yr ardaloedd isod.

Meysydd Defnydd Carbonad

 • A all Whiten Eich Golchdy
 • Gellir ei ddefnyddio hefyd fel Glanhawr Cegin
 • Glanhau ffwrn
 • Potiau llosgedig a thebotiau te mewn cwrteisi
 • I lanhau cwpanau coffi lliw
 • I gwrtais marble lliw
 • I dynnu staeniau olew
 • Ar gyfer teils cegin
 • Ar gyfer sinciau wedi'u clogio
 • Pwyleg arian wedi'i dduo
 • Glanhau'r tu mewn i ficrodonnau
 • Tynnu Smell Garbage
 • Stubborn yn cael gwared ar staeniau carped
 • Defnyddir hefyd fel Glanhawr Ystafell Ymolchi Amlbwrpas
 • Glanhau teils ystafell ymolchi
 • Glanhau toiledau
 • Glanhau caban y gawod
 • Mewn baddonau
 • Sinciau ystafell ymolchi Pwylaidd
 • Diheintio ffrwythau a llysiau
 • Glanhau'r weiren
 • Sut i dynnu arogleuon esgidiau

Os dymunwch, gallwch hefyd adolygu ein herthygl o'r enw Natural Herbal Remedies yn y Cartref i Liniaru Bara Bad.

Carbonad Prydeinig ar wiki: https://tr.wikipedia.org/wiki/Sodyum_bikarbonat