A yw Dadwenwyno'n Harmfus neu'n Fuddiolwr? Beth yw sgil-effeithiau dadwenwyno?

A yw dadwenwyno'n niweidiol neu'n fuddiol? Mae dadwenwyno yn un o'r dulliau a ddefnyddir gan y rhai sydd am golli pwysau, cael gwared ar broblemau iechyd a chael corff mwy egnïol. Ond a yw dadwenwyno mor ddefnyddiol ag y dywedant, neu a ydynt yn cael sgil-effeithiau niweidiol? Os ydych chi'n ystyried dadwenwyno, darllenwch ein herthygl yn gyntaf.

Beth yw Dadwenwyno?

Heddiw, camau cadarnhaol ar gyfer ffordd iachach o fyw Mae'n bryd ei daflu i ffwrdd. Ond un peth yn unig yw newid eich iechyd. efallai na fydd yn ddigon. O'ch ffordd o fyw i'ch bwyta a'ch yfed i fod yn iach mae angen i chi adolygu llawer o bethau.

Bu dadwenwyno, y cyfeirir ato weithiau fel "glanhau", yn maent wedi cynnal eu poblogrwydd fel dull iechyd. Eich bod yn arbenigwr yn hyn o beth honni bod y dadwenwyno yn helpu i dynnu tocsinau o'r corff a maent yn dadlau eu bod yn cyfrannu at eich system dreulio. Bwriedir iau, iau i deimlo'n iach ac yn fwy egnïol. Iawn, ond dadwenwyno sy'n cael yr effeithiau hyn arnoch chi. neu a fydd yn peri i chi fod allan o iechyd?

Gallwn gasglu dadwenwyno yn gyffredinol o dan dri phennawd:

  • Gyda hylifau yn lle bwyd solet beth sy'n cael ei wneud
  • Proses lanhau naturiol y corff hawlio i gefnogi
  • Rheoleiddio treuliad a rheoleiddio'r coluddion rhai sy'n dadlau ei fod yn glanhau

Dadwenwyno, tynnu tocsinau dros ben o'r corff, treulio a cryfhau systemau imiwnedd ac ailagor metabolaeth yn cael ei gyflwyno fel offeryn ar gyfer.

A yw Dadwenwyno'n Anghyfleus neu A yw Effeithiau Ochr?

Pwrpas dadwenwyno yw cysylltu â'n corff bob dydd mae i dynnu tocsinau – tocsinau yn yr aer, bwyd rydyn ni'n ei fwyta neu'n ei ddefnyddio fel sylweddau niweidiol mewn cynhyrchion. Dyma fel arfer newyn y corff, mawr cyfyngu ar fwyta bwyd, defnyddio hylifau yn hytrach na bwydydd solet neu yfed ton o ddŵr, a phob un o'r rhain sgil-effeithiau negyddol ar eich iechyd.

Felly mae dadwenwyno yn rhoi corff iach i chi eu bod yn addo i chi ni all ei ddarparu. Mewn gwirionedd, mae dadwenwyno yn cael effeithiau cadarnhaol ar iechyd nid oes bron unrhyw ddata gwyddonol arno. Ar y llaw arall, mae eich corff newyn gyda dadwenwyno hefyd lawer o risgiau a fydd yn effeithio'n negyddol ar iechyd Symud.

Dadwenwyno gyda Sudd Ffrwythau a Llysiau

Y rhan fwyaf o ddadwenwyno i lanhau'r corff llysiau a sudd yn cael eu gwneud drwy yfed. O'i ychwanegu at ddeiet, mae'n eithaf sudd ffrwythau a llysiau sy'n gallu bod yn gynnwys iach a maethlon fel dadwenwyno gall amharu ar eich iechyd pan fo'n well ganddo. Ar y llaw arall, mae llawer o bobl sy'n gwneud y gwaith hwn. mae'r cwmni'n gwerthu sudd ffrwythau a llysiau fel cynnyrch dadwenwyno. Fodd bynnag, mae'r dyfroedd hyn fodd bynnag, maent yn iach pan gânt eu gwasgu'n ffres.

Pan fyddwch yn defnyddio sudd ffrwythau a llysiau fel dadwenwyno, mae eich corff yn ei amddifadu o lawer o fitaminau a mwynau sydd eu hangen arno. Amser dadwenwyno â phroblemau iechyd na ellir eu dadwneud allai achosi i chi ddod ar ei draws. Yn enwedig dadwenwyno o'r fath, fel protein a braster mae'n achosi i chi gadw draw o'r maetholion sy'n anghenion sylfaenol y corff. Y peth yw. nid, wrth gwrs, yr helfa a brofwyd yn ystod y dadwenwyno; siwgr gwaed isel, yn yr ymennydd problemau gweladwy fel tyrbin, llai o egni a blinder bydd yn ei dynnu i ffwrdd.

A yw Liver Detox Harmful?

Un o'r organau pwysicaf sy'n cael ei ddadwenwyno yw'r afu. A pwrpas dadwenwyno'r iau yw glanhau'r corff drwy wella swyddogaeth yr iau System. Mae'r dull dadwenwyno hwn yn dda ar gyfer cryfhau'r afu Efallai ei fod yn ymddangos fel syniad, ond yn ei hanfod nid yw hynny'n syniad.

Beth i'w wneud i iau iachach dylid ei goginio neu ei fwyta'n amrwd o bob math o lysiau, alcohol osgoi arferion fel ysmygu, defnyddio cyffuriau'n ddiangen bwydydd â ffibrau hyddysg fel pys cywion, ffa, cnau dylech fwyta digon. Gofal i fwyta mewn ffordd gytbwys a rheolaidd mae'n rhaid i chi ei ddangos. Wrth gwrs, yn y cyfamser, ni ddylech anghofio cymryd digon o ddŵr.

Dadwenwyno a Wnaed gyda Chyfyngiad Bwyd

Math arall o ddadwenwyno, rhywfaint o fwyd neu fwyd er mwyn tynnu'r tocsinau o'r corff. yw ei dynnu. Cyfyngwch ar fwydydd penodol yn eich deiet neu fod yn ddefnyddiol pan gânt eu gwneud yn gydwybodol. Er enghraifft, mae glwten mae'n eithaf defnyddiol tynnu'r maetholion sy'n ei gynnwys o'r rhestr ddeietegol, ar y llaw arall mae hefyd yn ddefnyddiol cael gwared ar fwydydd tebyg i laeth y mae'r corff yn ei chael yn anodd eu treulio fodd bynnag, ni sonnir am gynnyrch llaeth yma. Er enghraifft, os nad ydych yn bwyta llaeth arferol, eplesu a thir gan facteria fel caws, iogwrt, llaeth menyn a kefir gallwch ddefnyddio cynnyrch llaeth, a fyddai'n ddull defnyddiol iawn.

Ond ni fydd tynnu pob cneuen o'ch rhestr ddeiet mor ddefnyddiol. Bydd yn arbennig o ddefnyddiol creu rhestr ddeiet a fydd yn bodloni'r maetholion y bydd eu hangen ar eich corff. Oherwydd bod y rhan fwyaf o bobl yn gwneud y camgymeriad o fwyta un ffordd wrth ddeiet. Er enghraifft, defnyddio bwydydd sy'n cynnwys protein yn unig neu ddilyn deiet llaeth yn unig. Mae'r dulliau hyn yn gymwysiadau peryglus sy'n gallu cael effeithiau niweidiol iawn.

Os dymunwch, gallwch hefyd ddarllen ein herthygl am niweidioldeb karatay canan llaeth, ahmet maranki, iddewef saraçoglu.

Dadwenwyno Glanhau Gut

Mae angen problemau gyda'u system dreulio ar y rhan fwyaf o bobl. Dadwenwyno glanhau coluddion i golli pwysau, hyd yn oed os yw am fod yn iachach maent yn ei roi ar waith. Yn y dadwenwyno hyn, y nod yw cyflymu symudiadau'r coluddyn a ceisio cael gwared ar sylweddau niweidiol drwy ganiatáu iddynt ejaculate'n gyflymach. Fodd bynnag, mae ein coluddion yn bwysig bod y maetholion sydd eu hangen ar ein corff yn cael eu cymryd Organau. Dadwenwyno coluddyn anymwybodol, anhwylderau maethol a chyda'r sail hon gallant achosi ffurfio clefydau eraill.

Ar y llaw arall, ceisiadau glanhau cyfanraidd; crampau stumog, gallant achosi dyddiadura a chwydu. Mae canlyniadau mwy difrifol yn cynnwys bacteriol mae haint hefyd, atalnodi'r coluddion, problemau'r arennau a'r galon.

I strwythur iachach o'r coluddion a'r system dreulio cytbwys â mwy o fwydydd ffibraidd yn hytrach na chymwysiadau dadwenwyno a bydd yn fwy buddiol i chi fwyta'n rheolaidd.

Pam mae Detoxes yn Niweidiol ac aneffeithiol

Mewn theori, mae dadwenwyno'n swnio'n eithaf da. Ond dyma'r gwir. Pa un sy'n gwbl ddiangen. Oherwydd bod gan ein corff hunan-lanhau naturiol Mae mecanwaith dadwenwyno, ac mae ein hiau'n sail iddo. Eraill mewn newid, mae ein iau yn tynnu ac yn esgusodi tocsinau o'n corff, felly cawn organau iachach a'r corff. Os ydych chi mor niweidiol os ceisiwch lanhau gyda dadwenwyno, gallwch gallwch hefyd achosi niwed. Yn hytrach na bywyd iach a fwriedir fel hyn, efallai y bydd yn rhaid i chi ymladd clefydau.

Mae yna hefyd rai sy'n dadwenwyno i golli pwysau. Ie, i ryw raddau gall rhai mathau o ddadwenwyno eich helpu i golli pwysau. Ond gyda dadwenwyno, un colli pwysau drwy fwyta cyfarwyddiadau yn rhaid delio â'r problemau a grybwyllir uchod Gall adael i chi fynd. Felly, gyda chymorth dietegydd arbenigol, mae'n fwy buddiol i chi golli pwysau drwy fwyta ac ymarfer yn rheolaidd Yn.

Yn ddyddiol i gael corff iachach Dyma rai dulliau defnyddiol y gallwch eu defnyddio:

  • Yfed digon o ddŵr yn ystod y dydd
  • Yn dilyn deiet ffibr uchel
  • Cadw cymeriant siwgr ychwanegol i isafswm
  • Ychwanegwch fwy o ffrwythau a llysiau amrwd at eich deiet
  • Osgoi bwydydd wedi'u prosesu a bwydydd parod
  • Cymryd digon o amser i ymlacio ac ymlacio
  • Ymarferion anadlu dwfn neu fyfyrdod

Ffynhonnell: https://www.healthline.com/health/food-nutrition/detox-cleanses-do-diets-work#liver-detox