Manteision Chestnuts Harms Saraçoglu: Effeithiau ar Feichiogrwydd, Rhywioldeb

Yn yr erthygl hon am fanteision, niwed a phriodweddau'r stori, ceisiwyd ateb cwestiynau fel manteision stori amrwd, manteision rhywiol y stori, pa effeithiau y mae'n eu cael ar fwyta stori yn ystod beichiogrwydd, beth yw manteision pel y stori, a'r anallu anedadwy i fwyta stori wedi'i chwistrellu.

Manteision, Niwed a Phriodweddau Chestnuts

Mae'n un o'r mathau harddaf o gnau cyll a dyfir yn ein gwlad ac storiau, gyda'r mwyafrif yn hoff iawn ohonynt, rhwng yr hydref a'r gaeaf Tyfu. Mae castanwydd yn cael eu coginio ar y strydoedd, parciau, oherwydd y ffaith ei fod yn boblogaidd iawn Rydym yn dod ar draws lluosi o stondinau.

Mae gan storiau galorïau is a chynnwys braster is na chnau fel ffa. Fodd bynnag, mae hefyd yn ffynhonnell maetholion gyda fitaminau a mwynau cyfoethog sy'n fuddiol i iechyd. Mae'r stori'n gyfoethog iawn mewn fitamin B1, B2 ac C. Hefyd, mae chestnuts yn cynnwys mwynau uchel fel protein, potiau, ffosfforws, magnesiwm a chalsiwm, ynghyd ag olew hanfodol gwahanol iawn. Mae'r stori'n wahanol i gnau eraill a'u rhywogaethau sydd â gwerthoedd braster isel a startsh uchel. Mae ganddo wead melys creulon a fflavor golau. Rhestrir manteision a niwed i'r stori isod.

Manteision Chestnuts

Mae manteision y stori wedi'u rhestru'n gryno fel a ganlyn:

 • Mae stori'n ddefnyddiol ar gyfer gostwng twymyn uchel.
 • Mae'n atal anhwylderau fel straen ac iselder gyda'i briodweddau tawelu.
 • Mae Chestnut yn atal celloedd rhag heneiddio'n gynamserol.
 • Mae gan chestnuts briodweddau dadwenwyno. Mae'n puro'r corff o wenwynau.
 • Mae'n cynnwys llawer iawn o seleniwm a fitaminau V1, V2, E.
 • Chestnuts yn lliniaru clefydau'r stumog.
 • Mae'n adnewyddu celloedd yr ymennydd.
 • Mae Chestnut yn atal maddeuant a chlefyd alzheimer.
 • Rheoleiddio colesterol a phwysedd gwaed.
 • Lleihau'r risg o ganser.
 • Chestnut yn atal anemia.
 • Diolch i'w nodwedd anodd, mae'n atal gor-ddweud.
 • Cryfhau'r system imiwnedd.
 • Diogelu'r galon rhag anhwylderau posibl.
 • Mae'n wrthwenwyn pwerus.
 • Cryfhau strwythur cyhyrau ac esgyrn.
 • Cryfhau dannedd.

Manteision y stori a restrir yma Fe'i crybwyllir yn aml hefyd gan Iddewef Saraçoglu.

Niwed i Chestnuts

Gall defnyddio gormod o storiau arwain at ennill pwysau.

Gormod yn y broses o ddyddigwyna, gan ei fod yn cynnwys ffibr cyfoethog ddylid ei fwyta.

Os caiff ei fwyta'n ormodol, gall achosi blodeuo.

Chestnuts, sy'n cael eu bwyta llawer yn gyffredinol, iawndal i'r stumog a'r system imiwnedd. Dyna pam. mae angen i bawb fwyta stori heb ei gorwneud.

Manteision Raw Chestnuts

Gellir bwyta castanwydd drwy goginio, yn ogystal â yn cael ei fwyta. Cyfrif manteision stori amrwd os oes angen: yn enwedig cynghorir dietegwyr i fwyta stori amrwd. Crai stori yw'r gelyn mwyaf o straen. Raw chestnuts, yn enwedig clefydau'r stumog effeithiol iawn wrth drin. Mae hefyd yn ddefnyddiol iawn o ran anemia. Arbennig Mae'n un o'r maetholion mwyaf effeithiol yn y frwydr yn erbyn canser yr ysgyfaint.

Manteision Chestnuts i Rywioldeb

Ymhlith manteision niferus y stori, y stori mae llawer o fanteision i rywioldeb hefyd. Yn benodol, mae'n cynyddu awydd rhywiol a mae llawer o arwyddion ei fod yn rhoi egni. Mae hefyd yn cynnwys seleniwm ymladd canser y prostad.

Manteision Chestnuts yn Ystod Beichiogrwydd

Ar gyfer pob mam, mae'r cyfnod beichiogrwydd yn cael ei brofi'n ofalus iawn, beth mae'n adeg pan delir llawer o sylw i'r hyn rydych chi'n ei fwyta a'i yfed. Felly, mae'r gorchfygiad a yw'r bwyd yn fuddiol neu'n niweidiol i'r plentyn yn cael ei ymchwilio'n gyson.

Manteision castanwydd yn ystod beichiogrwydd wedi'i restru isod.

Mae poenau cyhyrau'r fam-i-fod yn cael eu lleddfu Helpu.

Braster isel a chyfoethog mewn stori anhwylderau fel stiffrwydd fasgwlaidd a gorbwysedd y fam-i-fod gyda fitaminau yn ei helpu i ymladd â.

Gyda fitamin C cyfoethog mewn storiau, mae'r fam-i-fod yn ei helpu i beidio â blino'n gyflym.

Trwy gryfhau strwythur cyhyrau ac esgyrn y fam-i-fod yn lleihau'r pwysau sy'n marchogaeth ar y traed a'r coesau oherwydd ei gorff gwaethygol.

Manteision Chestnut Peel

Mae'r stori'n amrwd ac yn faethynnau a ddefnyddir drwy goginio. Ar yr un pryd, manteision pel castanwydd Wedi. Crymblau pel castanwydd, cymysgu â bwydydd tebyg i fêl yn ogystal â dŵr berwedig. Pel castanwydd mae'r manteision fel a ganlyn.

Dŵr berwedig y silffoedd castanwydd yn cael effaith ddiraddiol. Ar yr un pryd, os yw'r gwallt yn cael ei olchi â dŵr, mae eich gwallt yn fyw ac yn gwneud iddo edrych yn ffres. Gellir ei ddefnyddio i farw'r gwallt yn goch.

Os ychwanegir mêl at y pel castanwydd drwy greulon, bwytewch mae'n rhoi awydd i blant sy'n cael trafferth gydag ef.

Ydych chi'n Inge Sprouted Chestnuts?

Mewn achosion lle mae'r stori'n aros am amser hir, gall rhywun ofyn, a ellir eu bwyta'n stori wedi'i chwistrellu? Er bod blas y stori wedi gwaethygu ychydig, mae'n niweidiol i iechyd Nid.

Os yw'r stori wedi aros yn rhy hir ac wedi'i chwistrellu, y peth gorau i'w wneud yw ceisio tyfu coeden stori newydd drwy gladdu'r stori yn y ddaear.

Os dymunwch, gallwch edrych ar ein herthyglau eraill am storiau:

Manteision a Harms Chestnuts gydag Iddewef Saraçoglu Sylw

Manteision Chestnut Iddewef Saraçoglu, Maranki, Dumankaya Eye.

Chestnut ar wiki: https://tr.wikipedia.org/wiki/Kestane