X

Beth yw manteision a niwed bwyta eggshells?

Er y gallai manteision a niwed bwyta eggshells swnio'n ddiddorol, mae silffoedd yr wy yn haeddu mwy o werth na chael eu taflu i ffwrdd. Yn yr erthygl hon, rydym wedi rhoi gwybodaeth amrywiol am fanteision ac sgil-effeithiau eggshells, yn ogystal â sut i elwa.

Beth yw Manteision a Niwed Bwyta EggShells?

Mae bwyta eggshells yn ddi-fudd ac yn anghyfarwydd, ond mae'n bosibl bwyta cragen yr wy neu ei ddefnyddio fel ychwanegyn. Nid yn unig y gellir bwyty eggshells, ond mae ganddynt hefyd amrywiaeth eang o geisiadau.

Fe'u defnyddir fel cydrannau mewn porthiant anifeiliaid, gwrtaith a chompost. Er mwyn osgoi niwed a sgil-effeithiau wyau, sydd â llawer o fanteision yn enwedig o ran iechyd esgyrn, mae angen ei fwyta'n gywir ac yn cyfartal.

Beth yw Manteision Bwyta EggShells?

Dyma rai manteision y gallwch eu cael o eggshells:

  • Mae eggshells yn ffynhonnell wych o galsiwm.
  • Mae'n helpu i gryfhau'r esgyrn.
  • Gall wella iechyd ar y cyd.
  • Bydd yn lleddfu colli esgyrn.

Mae manteision eggshells nid yn unig yn cael eu cael drwy fwyta, maent hefyd yn dangos effaith gwrtaith naturiol pan gaiff y silffoedd hyn eu gwasgu a'u berwi, yna caiff y dŵr ei gymryd a'i arllwys i waelod y planhigion. Yn ogystal, gellir cael llawer o gynhyrchion addurniadol a chelfyddydol gan ddefnyddio eggshells. Os dymunwch, gallwch hefyd ddarllen ein herthygl o'r enw KneeCap Fluid Loss Herbal Solution a Dulliau Triniaeth Naturiol yn y Cartref, sy'n bwnc tebyg.

Sut i Fwyta EggShell?

Gellir defnyddio llawer o wahanol ddulliau i fwyta'r eggshell. Ond y peth cyntaf y mae angen i chi ei wneud ar gyfer hyn yw golchi a berwi'r eggshells yn drylwyr. Fel hyn, mae sylweddau niweidiol a micro-organebau ar y silffoedd yn cael eu glanhau. Yna dylech wasgu a phowdr yr eggshells gan ddefnyddio batri garlleg neu bin rholio.

Gallwch fwyta'r powdr hwn drwy ei ychwanegu at gacennau, bara neu ddiodydd fel sudd oren os ydych yn mynd i'w ddefnyddio ar gyfer eich plentyn. Os ydych am ddefnyddio dull gwahanol yn hytrach na'i wasgu, gellir toddi'r eggshell hefyd mewn finegr, lemwn a sudd oren.

Beth yw Niwed Bwyta EggShells?

Mae niwed a sgil-effeithiau bwyta eggshells yn aml yn cael eu hachosi gan ei gamddefnyddio. Os ydych yn bwyta gormod o eggshells, mae'n achosi clefyd o'r enw hypercalcemia, sy'n gallu achosi niwed i'r arennau a cherrig arennau.

Mae hefyd yn cynyddu'r risg o ddatblygu clefydau amrywiol mewn bacteria sy'n cuddio mewn silffoedd nad ydynt yn cael eu glanhau'n dda. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn berwi'r eggshells ymhell cyn eu defnyddio.

Ar y llaw arall, mae ceisio bwyta eggshells heb eu gwasgu yn cario llawer o risgiau, o'r risg o ddioddef niwed i esopageal.

Geiriau Olaf am Fudd-daliadau a Niwed Bwyta EggShells

Ffynhonnell rhad ac effeithiol o galsiwm dietegol yw Eggshells. Felly, os ydych yn cael trafferth diwallu eich anghenion calsiwm, gall defnyddio powdr yr eggshell fod yn ffordd effeithiol o ddiwallu eich anghenion. Fodd bynnag, dylai osgoi gorddefnyddio ac, os yw'n bosibl, peidio â ellir ei fwyta heb gyngor meddyg.

A yw EggShell wedi'i Fwyta?

Gellir bwyta'r eggshell yn hawdd pan gaiff ei lanhau'n gywir, ei dir a'i ddefnyddio heb ei orwneud.

A yw Bwyta EggShell Harmful?

Nid yw bwyta eggshells yn niweidiol pan gaiff ei ferwi'n dda a'i dir a'i ddefnyddio yn ei benderfyniad.

A yw'n Ddefnyddiol Bwyta EggShells?

Mae'n ddefnyddiol cyn belled nad yw'r eggshell yn cael ei or-wneud ar ôl berwi a chreulon.

Beth sy'n Dda i EggShells?

Mae eggshells yn dda ar gyfer problemau ar y cyd ac esgyrn. Mae'r calsiwm ynddo yn helpu i gryfhau'r esgyrn a chadw'r cymalau'n iach.

Ffynhonnell