X

Beth yw Manteision, Harms ac Effeithiau Ochr Bergamot?

Gofynnwyd llawer o gwestiynau'n ddiweddar am fanteision a niwed bergamot. Nid yw Bergamot, gwaith sitrws diddorol, yn adnabyddus mewn sawl rhan o'r byd, ond mae ymchwil ddiweddar yn dangos y gall drin ystod eang o gyflyrau iechyd.

Beth yw Bergamot a Beth yw ei Fudd-daliadau?

Mae Bergamot yn fwytadwy ac fe'i defnyddir yn aml i wneud marmalêd. Fodd bynnag, mae'r defnydd traddodiadol o'r ffrwythau wedi'i ganoli o amgylch ei silffoedd. Defnyddir olew Bergamot, a gynhyrchir o pel y ffrwythau, ym mhopeth o hylifau i'r diwydiant perme. Mae hefyd yn well ganddo gynhyrchu te Earl Grey, un o'r mathau mwyaf poblogaidd o de. Gwerthuswyd ffrwythau a dŵr Bergamot hefyd gan y diwydiant meddygol yn ddiweddar, ac mae'r canlyniadau cychwynnol yn addawol iawn.

Beth yw Manteision bergamot?

Mae manteision ffrwythau bergamot yn cynnwys gwella iechyd y croen, gostwng lefelau straen, cynyddu ffocws meddyliol ac atal canser.

Manteision Bergamot i The Skin

mae Bergamot yn helpu i drin anhwylderau croen amrywiol fel seiciatreg, vitiligo ac acne. Os dymunwch, gallwch hefyd elwa o'n herthygl Masg Naturiol a Ryseitiau Gofal yn y Cartref ar gyfer Llefydd Du ac Acne.

Bergamot yn Lleihau Straen

Defnyddir olew hanfodol sy'n deillio o'i silffoedd yn eang i leihau straen a chynyddu rhybuddion meddyliol cleifion canser sy'n cael therapi ymbelydredd.

Gellir defnyddio Bergamot fel InsectIcide

Mae gan olew o bergamot briodweddau pryfladdwr, mae'n driniaeth boblogaidd i'w hamddiffyn rhag llau a pharasitiaid.

Manteision Bergamot i Ganser

Canfu astudiaeth yn 2018 fod gan bergamot y gallu i atal celloedd canser y fron rhag tyfu. Mae astudiaeth debyg wedi canfod bod gan bergamot fanteision gwrth-ganser o ran canser esgyrn. Mae amrywiaeth o ymchwil hefyd sy'n dangos bod bergamot yn cael effeithiau addawol ar ganser y colon.

Manteision Bergamot i Golesterol

Mae defnyddio darn bergamot yn helpu i leihau lefelau colesterol. Mae'r eiddo hwn yn deillio o bresenoldeb melitidine a brutieridine, sydd i'w weld yn y sudd sitrws unigryw o bergamot.

Manteision Bergamot i Dreulio

Mae'r ateb naturiol pwerus hwn yn arbennig o effeithiol o ran lleihau blodeuo, ac mae yfed ychydig o sipiaid o sudd bergamot ar ôl cinio yn eithaf hamddenol. Hefyd, mae tethi Bergamot, a elwir hefyd yn Earl Grey, yn ddulliau poblogaidd o drin problemau treulio.

Niwed ac Effeithiau Ochr Bergamot

Nid yw Bergamot wedi'i gymeradwyo ar gyfer menywod yn ystod beichiogrwydd neu lacio, gan y gall beryglu datblygiad y baban. Ymhlith yr sgil-effeithiau eraill a allai ddigwydd o ganlyniad i ddefnydd bergamot mae:

  • Mae'r ffrwythau, y dail a'r sudd hyn yn dangos priodweddau ffototocsig, hynny yw, gallant wneud eich croen yn arbennig o sensitif i'r haul.
  • Mewn rhai achosion, gall problemau angheuol ddigwydd hefyd mewn plant sy'n bwyta dosau uchel o bergamot.
  • Gall ryngweithio â llawer o gyffuriau a lefelau siwgr gwaed is, nad yw'n addas ar gyfer diabetes sy'n cael triniaeth.
  • Sylwer: Dylai menywod roi'n gorau i gymryd bergamot o leiaf bythefnos cyn llawdriniaeth.
A yw'n Anghyfleus i Eat Bergamot Yn ystod Beichiogrwydd?

Nid argymhellir defnyddio bergamot, gan y gall effeithio ar ddatblygiad y baban yn ystod beichiogrwydd a llaetha.

Ffynhonnell