A yw'r Harms o Bwyta Garlleg yn ystod Beichiogrwydd yn Achosi Camesgoriad?

Mae cwestiynau fel beth yw'r niwed o fwyta garlleg yn ystod beichiogrwydd ymhlith y cwestiynau y mae mamau beichiog yn chwilfrydig yn eu gylch. Faint o garlleg ddylech chi ei fwyta yn ystod beichiogrwydd? Beth yw manteision ac sgil-effeithiau bwyta garlleg yn ystod beichiogrwydd? Rydym wedi ymchwilio i'r atebion i'r cwestiynau i chi.

Beth yw niwed bwyta garlleg yn ystod beichiogrwydd?

Gall yfed garlleg yn ystod beichiogrwydd gael rhai sgil-effeithiau, ond nid yw bwyta garlleg yn eich penderfyniad ac mewn ffordd gytbwys yn gwneud unrhyw niwed yn ystod beichiogrwydd. Fodd bynnag, efallai y byddwch yn profi rhai canlyniadau annymunol, yn enwedig os ydych yn bwyta llawer o garlleg yn ail a thrydydd trimester beichiogrwydd. Felly, dylech yn bendant ymgynghori â'ch meddyg ynghylch faint o garlleg y gallwch ei fwyta yn ystod eich beichiogrwydd.

Faint o Garlleg y gellir ei Fwyta yn ystod beichiogrwydd?

Yn gyffredinol yn ystod beichiogrwydd, gallwch fwyta dau i bedwar clof o garlleg yn ddiogel bob dydd. Mae hyn yn golygu tua 600-1,200 mg o ddarn garlleg, 0.03-0.12 ml o olew hanfodol garlleg, 5 ml o garlleg. Gallwch hefyd gymryd pileri atodol a gafwyd o 400 mg o ddarn garlleg heb fod yn fwy na thair gwaith y dydd. Ond ceisiwch beidio â defnyddio pentyrrau garlleg artiffisial a darnau garlleg potel rhag ofn.

Manteision Bwyta Garlleg Yn ystod Beichiogrwydd

Mae gan garlleg i bawb lawer o fanteision iechyd, ond mae'r manteision hyn hyd yn oed yn fwy amlwg yn ystod beichiogrwydd. Dyma rai o fanteision garlleg i'n corff yn gyffredinol:

  • Mae garlleg yn lleihau'r risg o bwysedd gwaed uchel. Mae pwysedd gwaed uchel neu gyn-eclampsia yn rhywbeth y mae un o bob deg menyw feichiog yn dioddef ohono. Drwy ddefnyddio garlleg, gallwch leihau'r risg o gael pwysedd gwaed uchel a lefelau uchel o brotein yn yr wrin.
  • Gall bwyta garlleg gynyddu pwysau'r babi. Mae ymchwil yn dangos, os ydych chi'n bwyta garlleg, bod eich babi'n llawer llai tebygol o gael ei eni dan bwysau neu'n gynamserol, gan nad yw'n cynnwys garlleg yn eich deiet. Dengys arbrofion hefyd fod echdynnu garlleg yn ysgogi twf celloedd y llen.
  • Mae garlleg yn cael effaith gadarnhaol ar broblemau'r galon a lefelau colesterol. Mae'r alisin a geir mewn garlleg yn lleihau lefelau colesterol ac nid yw'n caniatáu iddo godi uwchlaw normau. Mae hefyd yn gweithredu fel teneuwr gwaed sy'n helpu i atal strôc neu drawiad ar y galon.
  • Os ydych yn bwyta garlleg yn rheolaidd, gall eich amddiffyn rhag mathau penodol o ganser, yn enwedig canser y colon. Gall bwyta nionod/winwns, sglodion a garlleg leihau'n sylweddol y risg o ganser y stumog a chanser yr esopïen, mae gwyddonwyr wedi cadarnhau.
  • Gall garlleg roi hwb i'ch system imiwnedd. Mae'n hysbys y gall bwyta garlleg atal ffliw, annwyd ac anhwylderau tebyg eraill. Mae hyn yn arbennig o bwysig nid yn unig i'ch iechyd eich hun, ond hefyd i iechyd y baban bach sy'n tyfu y tu mewn i chi.
  • Gall allicin mewn garlleg eich helpu i ymladd heintiau bacteriol. Mae gan y microeliadau a grybwyllwyd gennym yn gynharach briodweddau gwrth-ffwngaidd o allicin.
  • Gall bwyta garlleg atal colli gwallt. Mae rhai pobl feichiog yn dioddef o golli gwallt yn ystod beichiogrwydd. Os ydych chi eisiau amddiffyn eich gwallt, bwytewch ychydig o garlleg.

Niwed ac Effeithiau Ochr Bwyta Garlleg Yn ystod Beichiogrwydd

Fel llawer o bethau da mewn bywyd, pan gânt eu bwyta'n ormodol ac yn annadleuol, mae gan garlleg sgil-effeithiau niweidiol. Fel y soniwyd uchod ymhlith manteision garlleg, gall garlleg deneuo'ch gwaed. Fodd bynnag, mewn rhai achosion, nid yw hyn yn beth da. Peth arall y dylech ei wybod yw y gall ychwanegion garlleg adweithio ag inswlin, yn ogystal â rhai cyffuriau gwrthgeulo. Os ydych chi'n bwyta gormod o garlleg, rydych eisoes mewn perygl o amharu ar eich system dreulio ddi-drech. Gall hyn arwain at broblemau stumog yn ystod beichiogrwydd, ac yn sicr nid yw hynny'n rhywbeth yr ydych am ei gael.

A yw'n Harmful i Eat Garlleg ar Stomach Gwag Yn ystod Beichiogrwydd?

Un o'r cwestiynau am fwyta garlleg yn ystod beichiogrwydd yw a fydd defnyddio garlleg ar stumog wag yn niweidiol. Nid oes unrhyw niwed profedig o ran llyncu neu fwyta garlleg ar stumog wag yn ystod beichiogrwydd, ar yr adeg nad yw'n cael ei or-wneud. Fodd bynnag, os ydych mewn perygl o ddiabetes neu waedu, cyfyngwch ar y garlleg a fwytir gymaint â phosibl tra'n feichiog, neu ymgynghori â'ch meddyg.

A yw Bwyta Garlleg Yn ystod Beichiogrwydd yn Achosi Camesgoriad?

Pryder cyffredin arall am fwyta garlleg yn ystod beichiogrwydd yw a all garlleg achosi camesgoriad. Gall Garlleg wneud hyn mewn gwirionedd, o ystyried ei sgil-effeithiau posibl. Ond am hyn mae angen yfed cryn dipyn o garlleg. Felly, dyma fyddai'r dewis mwyaf rhesymegol i beidio â bwyta mwy nag un neu ddau glof o garlleg er mwyn cael beichiogrwydd iach. Manteision a Niwed Llyncu Garlleg ar Stumog Gwag a Manteision a Niwed Garlleg: Beth sy'n Dda i Fwyta Garlleg? gallwch hefyd adolygu'r erthyglau o dan y teitl .

A yw Garlleg yn Achosi Camesgoriad?

Nid yw bwyta ychydig o garlleg yn cynyddu'r risg o gamesgoriad yn ystod beichiogrwydd. Fodd bynnag, gall bwyta neu lyncu mwy na 3-4 clof o garlleg y dydd mewn meintiau gormodol gynyddu'r risg o gamesgoriad.

A all Menywod Beichiog Lyncu Garlleg ar Stomach Gwag?

Credir na fydd llyncu garlleg ar stumog wag y dydd yn achosi unrhyw niwed, ar yr amod nad yw 2-3 dannedd yn fwy na garlleg yn ystod beichiogrwydd. Fodd bynnag, os ydych mewn perygl o waedu neu os oes gennych ddiabetes, efallai y bydd yn anghyfleus i chi lyncu garlleg yn ystod beichiogrwydd.
Beth yw niwed bwyta garlleg yn ystod beichiogrwydd? Faint o garlleg y gellir ei fwyta yn ystod beichiogrwydd. A yw llyncu garlleg ar stumog wag tra'n feichiog yn achosi camesgoriad?

Ffynhonnell