X

Beth yw Harms Aloe Vera Water? Effeithiau Ochr Aloe Vera

Mae niwed ac sgil-effeithiau dŵr aloe vera bob amser yn cael eu hanwybyddu yn ogystal â'i fanteision. Mae yfed sudd aloe vera pur yn ateb traddodiadol i gadw'r system dreulio'n iach a gwneud y croen yn hyblyg ac yn sgleiniog. Ond mae sudd vera naturiol a wnaed o gel aloe yn cynnwys cyfansoddion bio o'r enw anthracinones. Yn aml, mae anthraconau'n cael eu tynnu o gynhyrchion aloe masnachol oherwydd gallant achosi effeithiau andwyol ar iechyd fel crampu a dyddiadura. Gadewch i ni edrych gyda'n gilydd ar sgil-effeithiau posibl sudd aloe vera a'r ffordd fwyaf diogel o gael y sudd naturiol hwn.

Beth yw Harms ac Effeithiau Ochr Aloe Vera Water?

Gellir gwneud sudd vera Aloe gartref, ond ceir dŵr aloe vera lliw diogel, pur gyda lefelau antrakinon isel drwy ddilyn prosesau amrywiol. Yn ôl arbrawf anifeiliaid yn 2013, nid oedd defnyddio dŵr aloe vera pur am dri mis yn dangos unrhyw effaith negyddol ar anifeiliaid. Fodd bynnag, ceir arwyddion hefyd bod dŵr aloe a geir gartref ac nad yw wedi'i glirio yn niweidiol. Os dymunwch, gadewch i ni edrych yn fanwl isod am niwed ac sgil-effeithiau posibl sudd aloe vera.

Effeithiau Ochr Dŵr Aloe Vera

Cwestiwn cyffredin yw beth yw sgil-effeithiau yfed sudd aloe vera yn rheolaidd. Er bod adroddiadau achos amrywiol o wenwyn dŵr aloe vera a gorsensitifrwydd mewn pobl, nid oes astudiaethau rheoledig. Sgil-effeithiau posibl y gallai pobl sy'n yfed dŵr Aloe eu profi yw:

  • Blodeuo a Chrempog
  • Croniad nwy
  • Dyddiadura
  • Adweithiau Alergedd
  • Rhyngweithio â chyffuriau

Blodeuo a Chrempog

Defnyddir sudd vera Aloe yn eang ar gyfer trin rhwymedd. Fodd bynnag, bu pobl sydd wedi cwyno am grempogau abdominyddol, nwy a dyddiadura ar ôl derbyn sudd aloe vera ar lafar. Felly, er mwyn osgoi anghysur abdominyddol, defnyddiwch sudd aloe vera pur yn hytrach na thynnu sudd aleo vera gartref.

Adweithiau Alergedd Dŵr Aloe Vera

Ceir astudiaeth yn yr Unol Daleithiau sy'n awgrymu y gall defnyddio sudd vera ar y croen achosi i'r croen gael ei ddefnyddio, cychod, crampau a dolur rhydd. Gwelir hyn mewn achosion lle mae gan unigolion alergedd i blanhigion eraill yn y teulu lili, fel nionod/winwns a thiwbiau.

Rhyngweithiadau cyffuriau Aloe Vera Water

Adroddir y gall defnyddio dŵr Aloe vera, yn enwedig gyda rhai cyffuriau canser, arwain at ryngweithio a all arwain at ganlyniadau angheuol. Hefyd, os ydych yn cymryd sevofluran, mae cyffur anesthetig, fodd bynnag, mae defnyddio dŵr aloa vera yn peri risg sylweddol gan y gall achosi gwaedu gormodol.

Os dymunwch, sut i wneud gofal croen gartref? Beth yw Gofal Croen a Glendid? a gallwch hefyd ddarllen ein herthyglau o'r enw Atebion i'r Cwestiwn Sut i Basio Llosgi Pain gyda Dulliau Llysieuol Naturiol.

A yw'n niweidiol yfed sudd aloe vera?

Gall dŵr Aloe vera achosi rhai sgil-effeithiau niweidiol pan gânt eu paratoi gartref, gan na ellir dileu'r cydrannau niweidiol ynddo.

Ffynhonnell