X

ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಹೆಟ್ ಆಪ್ ನಾತುರ್ಲಿಜ್ಕೆ ವಿಜ್ಜೆ ಜ್ವಾಂಗರ್ ವರ್ಡ್ನ್ ಓಪ್ ಈನ್ ಗೆವ್ರ್ಡೆ ಲೀಫ್ಟಿಜ್ಡ್

ಓಪ್ ಹೋಜ್ ಲೀಫ್ಟಿಜ್ಡ್ ಆಪ್ ನಾತುರ್ಲಿಜ್ಕೆ ವಿಜ್ಜೆ ವೆರ್ವೆಕ್ತ್ ಈನ್ ವಾನ್ ಡೆ ಒಂಡರ್ವರ್ಪೆನ್ ಡೈ ಜೆ ರೆಗೆಲ್ಮ್ಯಾಟಿಗ್ ಒಂಡರ್ಜೋಯೆಕ್ತ್ ಬಿಜ್ ಮೆನ್ಸೆನ್ ಡೈ ಓಪ್ ಜಾಂಗೆ ಲೀಫ್ಟಿಜ್ಡ್ ನೀತ್ ಜ್ವಾಂಗರ್ ಕುನ್ನನ್ ವರ್ಡ್ನ್. ಮಾರ್ ಎಂಬುದು ಜ್ವಾಂಗರ್ಸ್ಚಾಪ್ ಮೊಗೆಲಿಜ್ಕ್ ಆಪ್ ಏನ್ ಗೆಝೊಂಡೆ ಎನ್ ನಾತುರ್ಲಿಜ್ಕೆ ಮನಿಯರ್ ಟುಸೆನ್ ಡಿ ಲೀಫ್ಟಿಜ್ಡ್ ವ್ಯಾನ್ 35 ಎನ್ 55, ವಾಟ್ ಮೊಯೆಟ್ ಎರ್ ಗೆಡಾನ್ ವರ್ಡ್ಸ್?

ದಿಟ್ ಈಗ ಬೇವತ್ ಎಂಕೆಲೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಓಂ ವ್ರೌವೆನ್ ಔಡರ್ 35 jaar te helpen een gezonde zwangerschap te hebben en te behouden.

Natuurlijke zwangerschap en ಒತ್ತಡ ಒಪ್ ಗೆವ್ರೊಡೆ ಲೀಫ್ಟಿಜೆಡ್

ಟೆಗೆನ್ ವೂರ್ಡಿಗ್ ಸ್ಟೆಲೆನ್ ಸ್ಟೀಡ್ಸ್ ಮೀಯರ್ ವ್ರೌವೆನ್ ಹೇಟ್ ಕ್ರಿಜ್ಗೆನ್ ವ್ಯಾನ್ ಕಿಂಡರೆನ್ ಉಯಿತ್ ಓಂ ವರ್ಷಿಲೆಂಡೆ ರೆಡೆನೆನ್ ಟಾಟ್ ಹೆಟ್ ಮಿಡೆನ್ ವ್ಯಾನ್ ಡೆ ಜರೇನ್ 30 ರಿಂದ ಮಿಡೆನ್ 40. ಒಂಡರ್ ಡೆಜೆ ರೆಡೆನೆನ್ ಜಿಜ್ನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರೆನ್ ಝೋಲ್ಸ್ ಹೋಗರ್ ಒಂಡರ್ವಿಜ್ಸ್ ಎನ್ ಹೆಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸಿಷನಲ್ ಬೆಡ್ರಿಜ್ಫ್ಸ್ಲೆನ್ ಡಿ ಬೆಲಾಂಗ್ರಿಜ್ಕ್ಸ್ಟೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರೆನ್. ಒ೦ಗಿಚ್ಟ್ ಡಿ ರೆಡೆನ್ ವಿಲೆನ್ ವೀಲ್ ವ್ರೌವೆನ್ ಝ್ವಾ೦ಗರ್ ವೊರ್ಡೆನ್ ನಾ ದೆ ಲೀಫ್ಟಿಜ್ಡ್ ವಾನ್ ೩೫ ಜಾಯರ್.

ಎಚ್ಟರ್, ಇನ್ಫರ್ಮೇಟಿಯೆನ್ ಸೊಮ್ಮಿಗೆ ಗೆಜೊಂಡೈಡ್ಸ್ಪ್ರಾಬ್ಲಂನ್ ಝ್ವಾಂಗರ್ ವರ್ಡ್ನ್ ಆಪ್ ಡೆಜ್ ಲೀಫ್ಟಿಜ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಜೊರ್ಗೆನ್ ವ್ರೌವೆನ್. ದುಸ್, ಹೆಟ್ onmogelijk of vrij riskkant ಓಂ ಝ್ವಾಂಗರ್ ಟೆ ವರ್ಡನ್ ನಾ ಡಿ ಲೀಫ್ಟಿಜ್ಡ್ ವ್ಯಾನ್ 35?

ನೀ. ಡಾಂಕ್ಝಿಜ್ ಆಂಝಿಯೆನ್ಲಿಜೆಕೆ ವೊರುಯಿಟ್ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇನ್ ಒಂಡೆರ್ಸ್ಟೀಂಡೆ ರೀಪ್ರೊಡಟಿವ್ ಟೆಕ್ನೋಲೊಜಿಯೆನ್ ಎನ್ ಒಡೆರ್ಝೋಯೆಕ್ ಡಾಟ್ effectieve manieren vaststelt voor vrowen om op natuurlijke wijze zwanger te worden binnnen een decennium na reproductieve piek, ಹೆಟ್ ಮೊಗೆಲಿಜ್ಕ್ ವೂರ್ ವ್ರೌವೆನ್ ಔಡರ್ 35 ಜಾರ್ ಓಂ ಝವಾಂಗರ್ ಟೆ ವೊರ್ಡೆನ್ ಝೊಂಡರ್ ಝಿಚ್ ಝೊರ್ಗೆನ್ ತೇ ಮೇಕೆನ್.

U geynteresseard zijn: degenen die zwanger worden van een ರಾಯಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಜೇನು ಪರಾಗ-ಮೆಂಗ್ಸೆಲ್

ಡೆಂಕ್ ಪೊಸಿಟಿಯೆಫ್, ಮಾರ್ ವೀಸ್ ವೂರ್ಬೆರೀಡ್ ಆಪ್ ಎಲ್ಕೆ ಮೊಗೆಲಿಜ್ಖೇಡ್

ಈನ್ ವಾನ್ ಡಿ ಮೊಯಿಲಿಜ್ಕ್ಸ್ಟೆ ಒಂಡರ್ಡೆಲೆನ್ ವ್ಯಾನ್ ಹೆಟ್ ಹೆಟ್ ಪ್ರೋಬ್ರೆನ್ ಜ್ವಾಂಗರ್ ಟೆ ವರ್ಡನ್ ಇನ್ ಹೆಟ್ ನಾಸ್ಟ್ರವನ್ ವ್ಯಾನ್ ಡೆ ರೆಪ್ರೊಡಟಿಯೆವ್ ತಿಜ್ಡ್ಲಿಜ್ನ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ ಗೆವೊಲ್ ವಾನ್ ತುರ್ತುತಿ ದಾತ್ ವಾಕ್ ಬಿಜ್ ಹೂರ್ಟ್. ಹೆಟ್ ನು ಗಾತ್ ಓಂ ಡ್ರುಕ್ ವನ್ ಎಂಟೌಸ್, ಆಫ್ ಹೆಟ್ ಗೆವೊಲ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಜೆ ವ್ರಿಯೆಂಡೆನ್ ಬೇಬಿಯ ಕ್ರಿಜ್ಗೆನ್ ಎನ್ ಡಿ ಲೀಫ್ಟಿಜ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟೀಡ್ಸ್ ಕೆಟ್ಟ, ಹೆಟ್ ಕ್ರೆಯೆರ್ಟ್ ಈನ್ ಒತ್ತಡ ಓಂ ಮೀಟೀನ್ ಜ್ವಾಂಗರ್ ಟೆ ವರ್ಡ್ಸ್.

ಹೆಲಾಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆರೆನ್ ಏನ್ ಗೆವೊಲ್ ವಾನ್ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ ಒತ್ತಡ ನಿಯೆಟ್ ಪೊಸಿಟಿಯೆಫ್ ಒಪ್ ಜ್ವಾಂಗರ್ಸ್ಚಾಪ್. ದರೋಂ ಹೆಟ್ ವಾನ್ ಗ್ರೂಟ್ ಬೆಲಾಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಪ್ ಏನ್ ವೊರ್ಜಿಚ್ಟಿಗೆ ಎನ್ ರುಸ್ಟಿಗೆ ಮೆನಿಯರ್ ಬೆಹೀರ್ತ್.

ಹೆಟ್ ಫೀಟ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಡಿಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಾರ್ಸ್ಚಿಜ್ನ್ಲಿಜ್ಕ್ ವರ್ಸಿಲೆಂಡೆ ನೆಗಟಿ ಮತ್ತು ಝ್ವಾಂಗರ್ಸ್ಕಾಪ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯೂಲ್ಟ್ ಝಿಯೆನ್ ವೊರ್ಡಾಟ್ ಜೆ ಇಯೆನ್ ಪೊಸಿಟಿಫ್ ಜ್ವಾಂಗರ್ಸ್ಕಾಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಜಿಯೆಟ್, ದಸ್ ವೀಸ್ ವೂರ್ಬೆರಿಡ್ ಎನ್ ಪ್ರೊಬೆರ್ ಪೊಸಿಟಿಫ್ ಟೆ ಬ್ಲಿಜ್ವೆನ್.

ಹೆಟ್ ಮೇಕೆನ್ ವಾನ್ ಈನ್ ಅಫ್ಸ್ಪ್ರಕ್ ವೋರ್ ಹೆಟ್ ಗೆಸ್ಪ್ರೆಕ್ ಓಮ್ ಉವ್ ರೀಪ್ರೊಡಟಿವ್ ಡೋಯೆಲೆನ್ ಟೆ ಬೆಸ್ಪ್ರೆಕೆನ್ ಮೆಟ್ ಏನ್ ಜಾರ್ಗ್ವೆರ್ಲೆನರ್ ಡೈ ಆನ್ ಬೆವೆಲಿಂಗ್ಗೆನ್ ಬ್ಲಡ್ ಡಾನ್ ಒಪ್ ಬೇಸಿಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಯುವ್ ಲಿಫ್ಟಿಜ್ಡ್, ಮೆಡಿಚೆ ಗೆಸ್ಚಿಡೆನಿಸ್ ಎನ್ ಫೈಸಿಕೆ ಕಾಂಡಿಟಿ, ಕಾನ್ ಯು ಝೋ ಡೆಸ್ಕುಂಡಿಗ್ ಎನ್ ಪ್ರೋಆಕ್ಟಿಫ್ ಮೊಗೆಲಿಜ್ಕ್ ಹೌಡೆನ್.

Natuurlijke zwangerschap en aulatiecyclus op gevorderde leeftijd

ಯು ಹೆಬ್ಟ್ ಮಿಸ್ಚಿನ್ ಗೆಹೂರ್ಡ್ ದಟ್ ದಟ್ ದ ಓವ್ಲಾಟಿ ಮೀಸ್ಟಲ್ ವೆರ್ಟಿಯನ್ ದಗೆನ್ ವೋರ್ ಹೆಟ್ ಆರಂಭ ವನ್ ಹೂನ್ ವೋಲ್ಗೆಂಡೆ ಋತುಸ್ರಾವದ ಓಪ್ ಡೆ 14ಎ ಡಾಗ್ ವ್ಯಾನ್ ಸೈಕ್ಲಸ್ ವ್ಯಾನ್ 28 ಡಾಗೆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ವಿಂಡ್.

ಹೋವೆಲ್ ಡಿಟ್ ವೋರ್ ಸೊಮ್ಮಿಗೆ ವ್ರೌವೆನ್ ಜೆಲ್ಡ್, ಹೆಟ್ ನೀತ್ ವ್ಯಾನ್ ಟೋಪಾಸಿಂಗ್ ಒಪ್ ಎಲ್ಕೆ ವ್ರೌ, ಜೆಲ್ಫ್ಸ್ ಎಲ್ಕೆ ಸೈಕ್ಲಸ್ ನ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಜೆಗ್ಡ್, ಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ವ್ಯಾನ್ ಡಿ ವಿಜ್ಫ್ ಡಾಗೆನ್ ವಾನ್ ವೆನ್ ವ್ರೌವ್ ವ್ರೊವ್ ವ್ರಕ್ ತ್ಬರೆ ಓವ್ಲಟಿಡಾಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟರ್ಕ್ ವೆರಿಯೆರೆನ್, ಜೆಲ್ಫ್ಸ್ ಬಿಜ್ ವ್ರೌವೆನ್ ಮೆಟ್ ರೆಗೆಲ್ಮ್ಯಾಟಿಜ್ ಸೈಕ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ 28 ಡಗೆನ್.

ಹೇಟ್ ನಿಯೆಟ್ ವೊಲ್ಗೆನ್ ವಾನ್ ಡೆ ಓವ್ಲಟಿಸೈಕ್ಲಸ್, ವಾಟ್ ಡೆ ಕಾನ್ಸ್ ಆಪ್ ಜ್ವಾಂಗರ್ ವರ್ಮಿಂಡರ್ಟ್, ಬೆಟೆಕೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ವ್ರೌವೆನ್ ಡೈ ಪ್ರೋಬ್ರೆನ್ ಜ್ವಾಂಗರ್ ಟೆ ವೊರ್ಡೆನ್ ಹುನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೀವ್ ಋತುಸ್ರಾವಗಳು Niet zo effectief Mogelijk gebruiken.

Onbewuust probren deze periodte te volgen Zonder Deskundige controle zal de Kans op falen als gevolg van de verkeerde cyclusseleye toenemen.

ಹೋಡೆ ಡೆ ಓವ್ಲಟಿಸೈಕ್ಲಸ್ ಡೆ ಬೆಪಾಲೆನ್?

ಡೋರ್ ಯುವ್ ಬಸಲೆ ಲಿಚಮ್ಸ್ಟೆಪೆರತುರ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟ್ ಟೆ ಬ್ರೆಂಗೆನ್, ಉ ಎಲ್ಕೆ ಮಾಮತ್ತು ಯುಯುಯುಲೇಕ್ ಯುನಿಯೆಕ್ ಓವ್ಯುಲಾಟಿಸೈಕ್ಲಸ್ ಡಿಫಿನಿಯೆರೆನ್ ಮೆಟ್ ಬೆಹುಲ್ಪ್ ವ್ಯಾನ್ ಈನ್ ಓವ್ಯುಲಟಿಲಿನಿಯಾಲ್.

ಓಂ uw vruchtbaarheidslinial te bepalen en uw kansen op eop opeptimaliseren, everyals om ovulatycyclus; ನಯೀತ್ ಕಾನ್ ವಾಯರ್ಡೆವೊಲೆ ಇನ್ಫರ್ಮೇಟಿಓವರ್ ಡೆ ಟೊಸ್ಟೆಂಡ್ ವಾನ್ ವೊರ್ಟ್ಪ್ಟಿಂಗ್ಶೋರ್ಮೊನೆನ್ ಎನ್ ಡೆ ದುರ್ ವಾನ್ ಉವ್ ಲುಟೆಯಾಲೆ ಫಾಸೆ.

ಆಲ್ಸ್ ಯು ಹಲ್ಪ್ ವಾನ್ ಈನ್ ಜೆಸ್ಪೆಕ್ಸೆರ್ಡೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಝೊಕ್ತ್ ಎನ್ ಡಿ ಸೈಕ್ಲಸ್ ವೋಲ್ಗ್ಟ್ ಡೈ ಡೋರ್ ಹಾರ್ ವರ್ಡ್ಟ್ ಗೆಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಝಲ್ ಯು ವ್ ಕಾನ್ಸೆನ್ ಓಂ ಝ್ವಾಂಗರ್ ಟೆ ವರ್ಡನ್ ಟೋನೆಮೆನ್.

ಬೆಹೀರ್ ಒತ್ತಡ ವು ಓಂ ಆಪ್ ನಾತುರ್ಲಿಜ್ಕೆ ವಿಜ್ಜೆ ಜ್ವಾಂಗರ್ ಟೆ ವೊರ್ಡೆನ್ ಓಪ್ ಈನ್ ಗೆವ್ರ್ಡೆ ಲೀಫ್ಟಿಜ್ಡ್

ಝವಾಂಗರ್ ವರ್ಡನ್ ಆಪ್ ಗೆವ್ರ್ಡೆ ಲೀಫ್ಟಿಜ್ಡ್ ಕಾನ್ ಮೊಯಿಲಿಜ್ಕರ್ ಜಿಜ್ನ್ ಡಾನ್ ಆಪ್ ಜೊಂಗೆ ಲೀಫ್ಟಿಜ್ಡ್, ಮಾರ್ ಡಿ ಒತ್ತಡಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಡುಬ್ಬೆಲ್ಟ್ ಡೆಜ್ ಮೊಯಿಲಿಜ್ಖೆಡ್.

ಒಂಡರ್ಝೋಕ್ ಹೀಫ್ಟ್ ಆಂಜೆತೋಂಡ್ ಡಾಟ್ ವ್ರೌವೆನ್ ಮೆಟ್ ಹೋಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನಿವಾಸ್ ಕುಶನ್ ವಾಕ್ ಜ್ವಾಂಗರ್ ವರ್ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ವ್ರೌವೆನ್ ಡೈ ಹುನ್ ಒತ್ತಡ ದ ಬೆಹೆರ್ಸೆನ್. ಒತ್ತಡಹಾರ್ಮೋನೆನ್ ಮಕೇನ್ ಹೆಟ್ ದುಸ್ ಮೊಯ್ಲಿಜ್ಕ್ ಓಂ ಝ್ವಾಂಗರ್ ಟೆ ವರ್ಡನ್.

ಒಂಟ್ಸ್ಪಾನ್ ದಾರೊಮ್, ಕಾನ್ಸೆಂಟರರ್ ನೀಟ್ ಅಲೆಸ್ ಆಪ್ ಜೆ ಜ್ವಾಂಗರ್ಸ್ಚಾಪ್, ವರ್ಲಿಸ್ ಡಿ ಹೂಪ್ ನೀಟ್ ಎನ್ ವರ್ಹೂಗ್ ಜೆ ಆಂಗ್ಸ್ನಿವ್, ಜೆಲ್ಫ್ಸ್ ಆಲ್ಸ್ ಹೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವರ್ಡ್ಟ್ ವರ್ಟ್ಆಗ್ಡ್. ಈಟ್ ಅವೆಂಟ್ ವಿಚ್ಟಿಗ್ ಎನ್ ನೆಟ್ಜೆಸ್, ಬೆವೀಗ್ ಲಿಚ್ ಟ್ ಎನ್ ಬ್ಲಿಜ್ಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ UW ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿದರು. ಆಲ್ಸ್ ಯು ಮೊಯಿಟ್ ಹೀಫ್ಟ್ ಓಂ ಮೆತ್ ಒತ್ತಡ ಓಂ ತೇ ಗಾನ್, ಝೋರ್ಗ್ ಎರ್ ಫ್ರಮ್ ವೂರ್ ದಟ್ ಯು ಮೆಡಿಚೆ ಹಲ್ಪ್ ಇಂಜೊಯೆಕ್ತ್.

ಬ್ರಾನ್