X

ವಾಟ್ ಝಿಜನ್ ಡಿ ವೊರ್ಡೆಲೆನ್ ಎನ್ ನಾಡೆಲೆನ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೆಫಿರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಲ್ಕ್ ಎನ್ ವಾಟರ್ ಕೆಫಿರ್, ಹೋಮಾಕ್ ಜೆ ಹೇತ್?

ವಾಟ್ ಕೆಫಿರ್, ಹೋಮಾಕ್ ಜೆ ಹೇತ್, ಹೆಟ್ ಗೆಝೊಂಡ್, ವೆಲ್ಕೆ ಜಿಯೆಕ್ಟೆನ್ ಎನ್ ವಾಯರ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ ಗೋಡ್ ವೋರ್? ಡಿಟ್ ಆರ್ಟೆಲ್ ಒಂಡೆರ್ಜೋಚ್ಟೆನ್ ವೆ ಡೆ ವೊರ್ಡೆಲೆನ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೆಫಿರ್ ಎನ್ ವಾರೊಮ್ ಹೆಟ್ ಈನ್ ಗೋಯೆಡ್ ಬ್ರಾನ್ ವಾನ್ ಪ್ರೋಬಯೊಟಿಕಾ ಎನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬ್ಲಡ್ ಜಿಜ್.

ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಫಿರ್ ಎನ್ ವಾಟ್ ಝಿಜನ್ ದೇ ವೂರ್ಡೆಲೆನ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೇಫಿರ್?

ಕೆಫಿರ್ ಈನ್ ಗೆಕ್ವೀಟೆ, ಗೆಫರ್ಮೆಂಟೆರ್ಡೆ ಮೆಲ್ಕ್ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಡೈ ಔರ್ಸ್ಪ್ರಾಂಕೆಲಿಜ್ಕ್ ವರ್ಸ್ಚೆನ್ ಇನ್ ಹೆಟ್ ಬರ್ಗಚ್ಟಿಗೆ ಗೆಬಿಡ್ ದಟ್ ಅಜಿಯೆನ್ ಯೂರೋಪಾ ಸ್ಚೆಡ್. ದೇ ನಾಮ್ ಕೆಫಿರ್ ಆನ್ಟ್ಲೆಂಟ್ ಜಿಜ್ನ್ ಬ್ರಾನ್ ಆನ್ ಈನ್ ಟರ್ಕ್ಸ್ ವೂರ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಓವರ್ ರೆಂಕೊಮ್ಟ್ ಮೆಟ್ ಡೆ ಯುಯಿಟ್ಡ್ರುಕಿಂಗ್ "goed gevoel" die en persoon voelt na het drinen. ಹೇಟ್ ವರ್ಗೆಲಿಜ್ಕ್ ಬರ್ ಮೆಟ್ ಯೋಗರ್, ಮಾರ್ ಡಿ ಕಾಂಟಿನೆಟಿ ಸ್ಡನ್ನರ್, ಇಯೆನ್ ಕಾರ್ನೆಮೆಲ್ಕಾಚ್ಟಿಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬರ್ಮ್.

ಮೊಸರು ಡಿ ಫರ್ಮೆಂಟೆವ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ ಇನ್ ಮೆಲ್ಕ್, ತೆರ್ವಿಜ್ಲ್ ಕೆಫಿರ್ ಈನ್ ಕಾಂಬಿನೇಟಿ ಈಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲೆ ಎನ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಟೀಸ್. ಕೆಫಿರ್ ಹೀಫ್ಟ್ ಈನ್ ಜುರೆ ಎನ್ ಲಿಖ್ತ್ ಜುರೆ ಸ್ಮಾಕ್ ಡೋರ್ ಡಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡಿ ಕೋಲೆಡ್ ಡೋರ್ ಜಿಸ್ತ್. ದೇ ಲೆಂಗ್ತೆ ವ್ಯಾನ್ ಡೆ ಫರ್ಮೆಂಟೆಟಿಯೇವ್ ವ್ರಿಜ್ ಇಫೆಟಿಫ್ ಆಪ್ ದೇ ಸ್ಮಾಕ್.

ಕೆಫಿರ್ ಈನ್ ಗೋಯೆಡ್ ಬ್ರಾನ್ ವ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಎನ್ ರಿಜ್ಕ್ ಆನ್ ನುಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋಬಯೊಟಿಸ್ಚೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. "ಗೊಯೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ" ಜಿಜ್ನ್ ಲೆವೆಂಡೆ ಆರ್ಗನಿಸ್ಮೆನ್ ಡೈ ಕುನ್ನನ್ ಹೆಲ್ಲೆನ್ ಬಿಜ್ ಹೆಟ್ ಹ್ಯಾನ್ ಹೆಟ್ ಹ್ಯಾನ್ ಹೆನ್ ಹೆಟ್ ಹೆಟ್ ವೆರ್ಬೆಟೆರೆನ್ ವ್ಯಾನ್ ಸೊಮ್ಮಿಗೆ ಸ್ಪಿಜೆಸ್ವರ್ಟರಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲೆಮ್ ನ್ ಹೆಟ್ ವರ್ಬೆಟೆರೆನ್ ವ್ಯಾನ್ ಹೆಟ್ ಇಮ್ಯುನ್ಸಿಸ್ಟೀಮ್.

ನಾಸ್ಟ್ ಕೆಫೈರ್ ಗೆಮಾಕ್ತ್ ವಾನ್ ಕೊಮೆಲ್ಕ್ ವಂಡಗ್, ಕುನ್ ಜೆ ನು ಕೆಫಿರ್ ವಿಂಡೆನ್ ಗೆಮಾಕ್ತ್ ವಾನ್ ಗೀತೆನ್-, ಸ್ಚಾಪೆನ್-, ಅಮೆಂಡೆಲೆನ್-, ಕೊಕೊಸ್-ಆಫ್ ಸೋಜಮೆಲ್ಕ್.

ವಾಟ್ ಜಿಜನ್ ಡಿ ವೊರ್ಡೆಲೆನ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೇಫಿರ್?

ಡಾಂಕ್ಝಿಜ್ ಡಿ ಪ್ರೊಬಯೋಟಿಕಾ ಇನ್ ಡೆ ವೊರ್ಡೆಲೆನ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೆಫಿರ್, ಹೆಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೈರ್ಟ್ ಝಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ ಹೆಟ್ ಸ್ಪಿಜ್ಸ್ವರ್ಟೆರಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೆಸೆಲ್ ಎನ್ ಪರೋಕ್ಷ ಬ್ರೆಂಗ್ಟ್ ಆಂಡೆಲ್ ವೂರ್ಡೆಲೆನ್ ವೂರ್ ಡಿ ಜೆಜೊಂಡ್ಹೆಡ್. ಹೈಯರ್ ಜಿಜನ್ ಡಿ ವೂರ್ಡೆಲೆನ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೆಫಿರ್, ಡಿ ಬ್ರಾನ್ ವ್ಯಾನ್ ವಂಶಿಜಿಂಗ್:

 • ಕೆಫಿರ್ ಎಂಬುದು ರಿಜ್ಕ್ ಆಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎನ್ ಆಂಡರ್ಸ್ಟೈನ್ ಡೆ ವೊರ್ಮಿಂಗ್ ವ್ಯಾನ್ ಸ್ಟರ್ಕೆ ಬೋಟ್ ಆಗಿದೆ.
 • ಇಐ, ಕೆಫಿರ್ ಬೇವತ್ ಮೀಯರ್ ಇವಿಟ್ಟನ್. ಓಪ್ ಡೆಜೆ ಮನಿಯರ್ ವೊಲ್ಡೊನ್ ಡಿ ಬೊಟ್ಟೆನ್ ಆಯಾನ್ ಡಿ ಬೆಹೊಫ್ಟೆ ಆಯಾನ್ ಪ್ರೀಟೆನೆ ಓಂ ಸ್ಪಿಯರ್ವೀಫ್ಸೆಲ್ ಎನ್ ನಿಯುವೆ ಹೈಡ್ಸೆಲ್ಲೆನ್ ತೇ ವೊರ್ಮೆನ್.
 • ಕೆಫಿರ್ ರಿಜ್ಕ್ ಆನ್ ಕಾಲಿಯಂ, ಕಾಲಿಯಂ ಹೀಫ್ಟ್ ವೀಲ್ ಗೆಜೊಂಡ್ಸ್ ವುರ್ಡೆಲೆನ್, ಝೋಲ್ಸ್ ಹೆಟ್ ವೆರ್ಲಗೆನ್ ವಾನ್ ಜೆ ಬ್ಲೊಡ್ದ್ರುಕ್ ಎನ್ ಮೊಗೆಲಿಜ್ಕ್ ಹೆಟ್ ವರ್ಲಿಚ್ಟೆನ್ ವ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಕ್ರಾಂಪೆನ್.
 • ಹೆಟ್ ಈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಮಾಕ್ಕೆಲಿಜ್ಕ್ ಬ್ಲಡ್ ವರ್ಡ್ನ್ ಗೆಡ್ರೊಂಕೆನ್ ಡೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸೆಗೆವೊಲಿಜೆ ಮೆನ್ಸೆನ್.
 • ಹೆಟ್ ಈಸ್ ಗೋಡ್ ವೋರ್ ಈನ್ ಆಪ್ಗೆಬ್ಲಾಜೆನ್ ಗೆವೊಲ್ ಎನ್ ಸ್ಪಿಜ್ವರ್ಟೆರಿಂಗ್ಸ್ಪ್ರಾಬ್ಲಂ.
 • ಹೆಟ್ helpt ಓಂ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ ಇನ್ ಈವಿಚ್ ಟೆ ಬ್ರೆಂಗೆನ್.
 • ಹೇಟ್ ಎಂಬುದು ಊಕ್ ನಟ್ಟಿಗ್ ವೋರ್ ಮಧುಮೇಹ.
 • ಬೆವೊರ್ಡ್ ಡಿ ಗೆಜೊಂಡೈಡ್ ವಾನ್ ದ ಮಗ್.
 • ಬೆಸ್ತರಿಜೆಡ್ಟ್ ಸೋಂಕು .
 • ವರ್ಬೆಟರ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ.
 • ಹೆಟ್ ಬೆಪರ್ಕ್ಟ್ ಗೆವಿಚ್ಸ್ಟೊನೆಮ್ ಎನ್ helpt bij gewichtsverlies.

ವಾಟ್ ಝಿಜನ್ ಡಿ ವೂರ್ಡೆಲೆನ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೆಫಿರ್ ವೂರ್ ಅಜೀರ್ಣ?

ಪ್ರೊಬಯೋಟಿಕಾ ಇನ್ ಕೆಫಿರ್ ಕುನ್ನನ್ ಹೆಲ್ಲೆನ್ ಹೆಟ್ ಈವೆನ್ ವಿಚ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿ ದರ್ಮ್ ಟೆ ಹರ್ಸ್ಟೆಲೆನ್, ವಾಯಾರ್ದೂರ್ ಡೆ ಸ್ಪಿಜ್ವರ್ಟರಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಬೆಟರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಗೋಡ್ ಈಸ್ ವೂರ್ ಅಜೀರ್ಣ. ಹೆಟ್ ಫರ್ಮೆಂಟೆಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೆಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಟೆ ಬ್ರೆಕೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಓಮ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಾರಂ ಈರ್ ಓಕ್ ಎನಿಗ್ ಬೆವಿಜ್ಸ್ ದಟ್ ಕೆಫಿರ್ ಬ್ಲಡ್ ವರ್ಡನ್ ಗೆಟೊಲೆರ್ಡ್ ಡೋರ್ ಮೆನ್ಸೆನ್ ಡೈ ಲಿಜ್ಡೆನ್ ಆಆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್-ಅಟೊಲೆರಾಂಟಿ. ಮೆಲ್ಕ್ ಅಲೆನ್ ಕಾನ್ ಅಜೀರ್ಣ ವೆರೂರ್ಝಕೆನ್, ತೆರ್ವಿಜ್ಲ್ ಹೆಟ್ ನಾ ಫರ್ಮೆಂಟೆ, ಝೋಲ್ಸ್ ಕೆಫಿರ್, ಡಿ ವಿಜಂಡ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಜೀರ್ಣ ರಕ್ತ ಪದ.

ವರ್ಜ್ವಾಕ್ಟ್ ಹೆಟ್ ಡ್ರಿಂಕೆನ್ ವಾನ್ ಕೆಫಿರ್?

ಅಫ್ಗೆಲ್ಓಪನ್ ಜರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲಕಾಯದ ಜಿಸ್ಸೋಸಿಯೆರ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಆನ್ ಬಾಲನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಂಬ್ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್. ಹೆಟ್ ಈಚೆಟರ್ ನೀತ್ ದುಯಿಡೆಲಿಜೆಕ್ ವೆಲ್ಕ್ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೀಫ್ಟ್. ಸೊಮ್ಮಿಗೆ ಬೆವಿಜ್ಜೆನ್ ಸುಗ್ಗರೆನ್ ಡೇಟ್ ಎರ್ ಗೆವಿಚ್ಸ್ಟೊಹೆಸರು ಆಲ್ಸ್ ಗೆವೊಲ್ಗ್ ವಾನ್ ಹೆಟ್ ಗೆಬ್ರೆಕ್ ಆಆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬಾಸಿಲಸ್ ಸೂರ್ಟೆನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೋಪ್, ಝೋಲ್ಸ್ ಡೈ ಗೆವೊಂಡೆನ್ ಇನ್ ಕೆಫಿರ್. ಕೆಫಿರ್ ವರ್ಸ್ಟರ್ಕ್ಟ್ ಡೆ ಸ್ಪಿಜ್ಸ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಹೆಟ್ ಲಗೇ ಕ್ಯಾಲೊರಿಜೆಹಾಲ್ಟೆ ಸ್ಪೀಲ್ಟ್ ಸ್ಪೀಲ್ಟ್ ಬೇಲಾಂಗ್ರಿಜ್ಕೆ ರೋಲ್ ಬಿಜ್ ಗೆವಿಚ್ಟ್ಸ್ವರ್ಲಿಸ್ ಎನ್ ಗೆಝೋಂಡ್ ಗೆವಿಚ್ಸ್ವರ್ಲಿಸ್.

ವಾಟ್ ಝಿಜನ್ ಡಿ ವೂರ್ಡೆಲೆನ್ ವಾನ್ ಕೆಫಿರ್ ಟು ಬೋನ್ಸ್?

ಸಂಪ್ರದಾಯಲೆ ಕೆಫಿರ್, ಗೆಮಾಕ್ತ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೊಮೆಲ್ಕ್, ಈನ್ ಗೋಡೆ ಒಪ್ಲ್ಯಾಗ್ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎನ್ ವಿಟಾಮೈನ್ K, ಡೈ ಬೈಡೆ ವೋಡಿಂಗ್ಸ್ಟೊಫೆನ್ ಜಿಜನ್ ಡೈ ಬೆಲಾಂಗ್ರಿಜ್ಕ್ ಜಿಜ್ನ್ ವೂರ್ ಡಿ ಗೆಜೊಂಡೈಡ್ ವಾನ್ ಡಿ ಬೊಟ್ಟೆನ್. ನಾರ್ಮೇಟ್ ವು ಔಡರ್ ವರ್ಡನ್, ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೆ ಬೊಟ್ಟೆನ್ ಜ್ವಾಕರ್, ವಾಟ್ ಹೆಟ್ ರಿಸಿಕೊ ಆಪ್ ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸ್ ಎನ್ ಬೊಟ್ಜ್ವಾಕ್ಟೆ ಬ್ಲಡ್ ವರ್ಹೋಜೆನ್, ವೂರಲ್ ಬಿಜ್ ವ್ರೌವೆನ್. ಕೆಫಿರ್ ಅದೇ ಮೆಟ್ ಆಂಡರೆ ಜುಯಿವೆಲ್ಟನ್ ಈನ್ ನುಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಾನ್ ವ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್.

ಹೋ ಮಾಕ್ ಜೆ ಕೆಫಿರ್ ಥುಯಿಸ್?

ಜಿಸ್ಟ್ ಕೆಫೈರ್, ದಟ್ ಜಲ್ ವರ್ಡನ್ ಗೆಬ್ರುಯಿಕ್ತ್ ಓಂ ಕೆಫಿರ್ ತೆ ಮೇಕೆನ್, ಈನ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಎನ್ ಜೆ ವೊರ್ಡನ್ ವಾಕ್ ಕೆಫಿರ್ಕೊರೆಲ್ಸ್ ಜಿನೋಮ್ಡ್. ಕೆಫಿರ್ಕೊರೆಲ್ಸ್ ಎನ್ ವಾಲಿ ಕೊಮೆಲ್ಕ್ ವರ್ಡನ್ ಗೆಬ್ರುಯಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆಲ್ಕೆಫಿರ್. ಕೆಫಿರ್ಕೊರೆಲ್ಸ್ ವಾವ್ಕ್ ಬೆಸ್ಚೌವ್ಡ್ ಆಲ್ಸ್ ಗ್ರಾನೆನ್, ಮಾರ್ ಹೆಟ್ ಜಿಜ್ನ್ ಲಿಜೆಂಕ್ ಕ್ಲೆನೆ ಕ್ಲೊಂಟೆನ್ ಡೈ ಲಿಜ್ಕೆನ್ ಒಪ್ ಗ್ರಾನೆನ್, ನೀತ್ ಒಪ್ ಗ್ರಾನೆನ್, ಎನ್ ಎನ್ ವರ್ಸ್ಚೆಡೆನ್ಹೀಡ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ ಎನ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಬೆವಟ್ಟನ್.

ವಾನ್ನೀರ್ ಕೆಫಿರ್ ಥುಯಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ ಗೆಮಾಕ್ತ್, Worden granen Geanaamd kefirgist in een ಕಂಟೇನರ್ ವ್ಯಾನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗೆಡಾನ್. ವರ್ವೊಲ್ಜೆನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಟ್ ಮೆಲ್ಕ್ ಮೀಟ್ ಈನ್ ಟೆಂಪೆರತುರ್ ಟುಸೆನ್ 22 ಎನ್ 25 ಗ್ರೇಡೆನ್ ಬೊವೆನೋಪ್ ಟೋಗೆವೊಗ್ಡ್, ಬೆಡೆಕ್ತ್ ಎನ್ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಮಿನ್ಸ್ಟೆ 24 ಔರ್ ಆಪ್ ಡೆ ಟೆಂಪೆರತುರ್ ವಾನ್ ಡೆ ಕಮರ್ ಬೇವಾಾರ್ಡ್. ಹಿಯರ್ಡೋರ್ ಕುನ್ನನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ ಎನ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ (ನಾತುರ್ಲಿಜ್ಕೆ ಸೂಯಿಕರ್ ಇನ್ ಮೆಲ್ಕ್) ಫರ್ಮೆಂಟೆರೆನ್ ಟೋಟ್ ಮೆಲ್ಕ್ಜುರ್, ವಾಯಾರ್ದೂರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೇನ್ ಝಿಚ್ ಕುನ್ನನ್ ವರ್ಮೆನಿಗ್ವಲ್ಡಿಗೆನ್ ಎನ್ ಗ್ರೋಯಿನ್.

ನಾ 24 uur worden de cloneten gist uit de kefir afgevoerd en kunne ze opnieuw in de Koelkast worden bewaard vor gebruik in kefirfermentate. ಜೆ ಜುರೆ ಎನ್ ಹೀರ್ಲಿಜ್ಕೆ ಜೆಲ್ಫ್ಗೆಮಾಕ್ಟೆ ಕೆಫಿರ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾರ್ ಓಂ ಟೆ ಡ್ರಿಂಕೆನ್.

ಒಪ್ಮರ್ಕಿಂಗ್: Kefirgist vermenigvuldigt zich Zolang het in melk op 22-25 graden wordt bewaard. ವಾನ್ನೀರ್ ಹೆಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಇನ್ ಡೆ ಕೊಯೆಲ್ಕಾಸ್ಟ್ wordt geplaatst, voorkomt de koude omgeving dat de gist zich vermenegvuldigt.

ಟಿಪ್ಸ್ ಓಂ ತೇ ಓವರ್ ವೇಗೆನ್ ಬಿಜ್ ಡೆ ಬೌವ್ ವಾನ್ ಕೆಫಿರ್ ಥುಯಿಸ್:

 • ಬ್ಲೋಟ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಆನ್ ಮೆಟಾಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಫಿರ್ಜಿಸ್ಟ್ ವರ್ಜ್ವಾಕೆನ್, ದಸ್ ವರ್ಮಿಜ್ಡ್ ಮೆಟಾಲ್ಜೆರೆ. ಗ್ಲೇಝನ್ ಪಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇರ್ ಡಿ ಕೆಫಿರ್ ಎನ್ ಗೆಬ್ರೂಕ್ ಈನ್ ಹೂಡೆನ್ ಲೆಪೆಲ್. ಹೌಡ್ ಡಿ ಪಾಟ್ ಉಯಿಟ್ ಡೆ ಬುರ್ಟ್ ವಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಝೊನ್ಲಿಷ್ಟ್.
 • ಟೆಂಪರೇನ್ ಬೋವೆನ್ ಡಿ 32 ಗ್ರೇಡೆನ್ ಕುನ್ನನ್ ಎರ್ವೂರ್ ಝೊರ್ಗೆನ್ ಡಾಟ್ ಮೆಲ್ಕ್ ವರ್ಸ್ಲೆಚೆರ್ಟ್. ಫರ್ಮೆಂಟೇರ್ ಡೆ ಮೆಲ್ಕ್ ದಸ್ ಕೆಫಿರ್ಜಿಸ್ಟ್ ಒಪ್ 22-25 ಗ್ರೇಡನ್, ವಾಟ್ ಹೀಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಂಬವೊಲೆನ್.
 • ಆಲ್ಸ್ ಕೆಫಿರ್ ಇನ್ ಡೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭತೆ ಲಿಗ್ಗೆನ್, ಜಲ್ ಜೆ ಸ್ಕುಡೆನ್ ಹೆಟ್ ಹರ್ಸ್ಟೆಲೆನ್.
 • ಓಂ ದೇ ಕೇಫಿರ್ ಮೆಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಮಾಕ್ ತೇ ಮಾಕೆನ್, ಹಕ್ ಜೆ ಹೆಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫಿಜ್ಎನ್ ವೊಗ್ ಜೆ ಹೆಟ್ ಉಯಿಟ್ ಗೆಲೆಕ್ಟೆ ಕೆಫೈರ್ ಟೋ. ಲಾಟ್ ನೋಗ್ 24 ಉಯುರ್ ಸ್ಟಾನ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಗೆವೆನ್ಸ್ಟ್, ಒಪ್ನಿಯೂ ತೊಂದರೆ.

ಹೆಟ್ ಗೆಝೊಂಡ್ ಓಂ ಕೆಫಿರ್ ಥುಯಿಸ್ತೆ ಮೇಕೆನ್?

ಆಂಗೆಜಿಯನ್ ಕೆಫಿರ್ ಈನ್ ಉತ್ಪನ್ನ ವು ದಟ್ ಡೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ ಗೆಫರ್ಮೆಂಟೆರ್ಡ್, ಮೊಯೆಟೆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆ ರೆಜೆಲ್ಸ್ ವರ್ಡನ್ ಗೆವೊಲ್ಗ್ಡ್ ವೋರ್ ಗೆಝೊಂಡೆ ಫರ್ಮೆಂಟೆ, ಡೈ ಹೆಟ್ ಪೊಟೆಂಟಿಯೆಲ್ ಹೀಫ್ಟ್ ಓಮ್ ಜೆ ಝಿಯೆಕ್ ಟೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆಲ್ಸ್ ಜೆ ವೆರ್ಕೆರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಟ್ ಗೆಡನ್. ದಾರೋಂ, ಆಲ್ಸ್ ಯು ಥುಯಿಸ್ ಕೆಫಿರ್ ಮಾಕ್ತ್, ವೋಲ್ಗ್ಟ್ ಯು ಡೆ ರೆಸೆಪ್ಟಪೆನ್ ಸರಿ.

ಒ೦ಜುಯಿಸ್ಟೆ ತಾಪಮಾನ, ಒ೦ಜುಯಿಸ್ಟೆ ಫರ್ಮೆಂಟೆಟಿಜೆಡೆನ್ ಆಫ್ ವುಯಿಲೆ ಅಪಾರಾತುರ್ ಕುನ್ನನ್ ಎರ್ವೊರ್ ಜಾರ್ಗೆನ್ ದಟ್ ಕೆಫಿರ್ ವರ್ಸ್ಲೆಚೆರ್ಟ್, ವಾಯಾರ್ದೂರು ಜೆಲ್ಫ್ಗೆಮಾಕ್ಟೆ ಕೆಫಿರ್ ಗೆವರ್ಲಿಜ್ಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್. Als deze regels worden naageleefd, het volkomen andilig om kefir thuis te maken.

ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಕೆಫಿರ್, ಹೋವ್ ಟ್ ಹೆಟ್ ಗೆಮಾಕ್ತ್ ಎನ್ ವಾಟ್ ಝಿಜನ್ ದೇ ವೂರ್ಡೆಲೆನ್?

ವಾಟರ್ ಕೆಫಿರ್ wordt op dezelfde manier Gemaakt als melkkefir. ಕೆಫಿರ್ಜಿಸ್ಟ್ ನೀಮ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಆನ್ ಸುಯಿಕೆರ್ಹೌಡೆಂಡ್ ವಾಟರ್ ಎನ್ ಹೆಟ್ಜೆಲ್ಫ್ಡೆ ಫರ್ಮೆಂಟೆಪ್ರೋಸೆಸ್ (ಝೋಲ್ಸ್ ಬಿಜ್ ಮೆಲ್ಕ್) ವಿಂಡ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಸ್. ಫರ್ಮೆಂಟೆಟಿ ವೆರ್ಮಿಂಡರ್ಟ್ ಹೇಟ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಯಿಕರ್ಗೆಹಾಲ್ಟೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಎರ್ವೂರ್ ದಟ್ ನುಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೇನ್ ಜಿಚ್ ಕುಣ್ಣೇನ್ ವೂರ್ಟ್ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್. ಹೆಟ್ ಇಸ್ ಬೆಲಾಂಗ್ರಿಜ್ಕ್ ಆಪ್ ಟೆ ಮರ್ಕೆನ್ ಡಾಟ್ ಆಂಡರ್ಸ್ ಓಮ್ಡಾಟ್ ವಾಟರ್ಕೆಫಿರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೆಮಾಕ್ತ್ ಮೆಟ್ ಜಿಸ್ಟ್, ಡೈ ಬೆಸ್ತಾತ್ ಉಯಿಟ್ ಬೇಪಾಳ್ಡೆ ಸೊರ್ಟೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ ಒಪ್ ಬೇಸಿಸ್ ವ್ಯಾನ್ ವಾಟರ್. ಹೋವೆಲ್ ವಾಟರ್ ಕೆಫಿರ್ ಬಿಯಟ್ ಜೀನ್ ಬ್ರಾನ್ ವ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎನ್ ಇವಿಟ್ ಝೋಲ್ಸ್ ಜೆಮಾಕ್ತ್ ವಾನ್ ಮೆಲ್ಕ್, ಹೆಟ್ ಈಸ್ ಝೀರ್ ನುಟ್ಟಿಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮನ್ ವಾನ್ ಡಿ ಇನ್ನೆಮ್ ವ್ಯಾನ್ ನಟ್ಟಿಜ್ ಪ್ರೊಬಯೋಟಿಸ್ಚೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿ.

ಹೋ ಆಂಡರ್ಸ್ ಕೆಫಿರ್ ಟೆ ಗೆಬ್ರುಯಿಕೆನ್?

ಕೇಫಿರ್ ಕಾನ್ ಆಪ್ ವೆಲೆ ಮನಿಯೆರೆನ್ ವರ್ಡನ್ ಗೇವ್ವೆರ್ಡ್, ಝೋಲ್ಸ್ ಹೆಟ್ ಗೆಬ್ರೂಕ್ ವಾನ್ ಮೆಲ್ಕ್ ಎಂ.ಎಲ್. ಹೇಟ್ ಕಾನ್ ವೊರ್ನಾಮೆಲಿಜ್ಕ್ ವರ್ಡನ್ ಗೆಡ್ರೊಂಕೆನ್ ಆಲ್ಸ್ ಈನ್ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ಜೆ ಆಫ್ ಓವರ್ ಗ್ರಾನೆನ್ ಆಫ್ ಹವೆರ್ ವರ್ಡನ್ ಗೆಗೊಟೆನ್. ಪಾಸ್ತಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಫಿರ್ ಕಾನ್ ಓಕ್ ವರ್ಡನ್ ಗೆಬ್ರುಯಿಕ್ಟ್, ಸಾಲಾಡೆಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ನ ಸೊಯೆಪೆನ್, ಮಾಯರ್ ಹೋಗೆ ಹಿಟ್ಟೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೊಬಯೊಟಿಸ್ಚೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ ಆಂಝಿಯೆನ್ಲಿಜ್ಕ್ ವರ್ಮಿಂಡರೆನ್.

ವ್ಯಾಟ್ ಝಿಜ್ನ್ ಡಿ ಹರ್ಸ್ ಎನ್ ಬಿಜ್ವೆರ್ಕಿಂಗೆನ್ ವಾನ್ ಕೆಫಿರ್?

ಕೆಫಿರ್ ಇಸ್ವಿಚ್ಟಿಗ್ ಎನ್ ಹೀಫ್ಟ್ ಇಯ್ಜೆನ್ಸ್ಚೆನ್ ಡೈ ನಿಯೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಡೆಲಿಜೆಕ್ ಜಿಜ್ಬಿಜ್ ಬಿಜ್ ಕನ್ಸುಮ್ಪ್ಟಿ, ಮಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಡೆಲಿಜ್ಕೆ ಬಿಜ್ವೆರ್ಕಿಂಗೆನ್ ಕುನ್ನನ್ ಆಂಡ್ರೂರ್ಝಕೆನ್ ಬಿಜ್ ಓವರ್ಡ್ರಿಜ್ವೆನ್ ಎನ್ ಆನ್ ಬೆವುಸ್ಟ್ worden gebruikt. ವೊರ್ ಡೆಜೆನೆನ್ ಡೈ ನೈಟ್ ಗೆವೆಂಡ್ ಜಿಜನ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಬಯೋಟಿಕಾ ಆಫ್ ಗೆಫರ್ಮೆಂಟೆರ್ಡ್ ವೊಡ್ಸೆಲ್, ಹೆಟ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಸ್ಚ್ ಓಂ ಟೆ ಬೆರ್ಗೆನ್ ಕ್ಲೈನ್ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ಝಾಮ್ ಟೋನೆಮೆನ್.

ಮೆಂಸೆನ್ ಮೆಟ್ ಮೆಲ್ಕಾಲರ್ಗಿಯೆನ್ ಮೊಗೆನ್ ಕೆಫಿರ್ ವಾನ್ ಡಿಯರ್ಲಿಜ್ಕೆ ಮೆಲ್ಕ್ ಕನ್ಸೂಮರ್, ಓಂಡಾಟ್ ದಿಟ್ ಈನ್ ಅಲರ್ಗಿಸ್ಚೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆರೂರ್ಝಕೆನ್. ಕೆಫಿರ್ ಬೇವತ್ ಈನ್ ಬೀತ್ಜೆ ಸೂಯಿಕರ್, ಓಂಡಾಟ್ ಹೆಟ್ ಗೆಮಾಕ್ತ್ ವಾನ್ ಮೆಲ್ಕ್. ಸೊಮ್ಮಿಗೆ ವೊವರ್ವೆರ್ಪಕ್ಟೆ, ಹೊಗೆ ಹೊಯೆವ್ಹೆದ್ ತೋಗೆವೊಗ್ಡೆ ಸುಯಿಕರ್ ಈನ್ ಕೆಫಿರ್ ಬೆವಟೆನ್ ಇನ್ ಗಿರೋಮಾಟೈಸರ್. ಮೆಂಸನ್ ಮಧುಮೇಹದ ಮೊಯೆಟೆನ್ ಹೆಟ್ ಡ್ರಿಂಕೇನ್ ವ್ಯಾನ್ ಸುಯಿಕೆರ್ಹೌದೆನ್ ಕೆಫಿರ್ ವರ್ಮಿಜ್ಡೆನ್ ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದನು.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಕ್ತ ಕೆಫಿರ್ ಸ್ಪೋರೆನ್ ವ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಬೆವಟೆನ್, ಮಾರ್ ವೀಲ್ ಹಂಡೆಲ್ಸ್ಮರ್ಕೆನ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೆಫಿರ್ ಜಿಜ್ನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವ್ರೈಜ್. ಹೇಟ್ ನಟ್ಟಿರ್ ಓಂ ನೈಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಚೆ ಹಂಡೆಲ್ಸಮ್ ಆದರೆ ತೇ ಗೆಬ್ರುಕೆನ್ ಆಲ್ಸ್ ಯು ವೊರ್ಜಿಚ್ಟಿಗ್ ಬೆಂಟ್ ಓಂ ಗೆನ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಟೆ ಡ್ರಿಂಕ್.

ಸೊಮ್ಮಿಗೆ ಮೆನ್ಸೆನ್ ಹೆಬ್ನ್ ಜೆಲ್ಡನ್ ಸ್ಪೈಜ್ಸ್ವರ್ಟರಿಂಗ್ಸ್ಸಿಂಪ್ಟೊಮೆನ್ ಜೆಮೆಲ್ಡ್, ಝೋಲ್ಸ್ ಈನ್ ಆಪ್ಜೆಬ್ಲೇಜೆನ್ ಗೆವೊಲ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪ್ಟಿಯಟ್ ಆಫ್ ಡೈಯರ್ರಿ ನಾ ಹೆಟ್ ಕನ್ಸೂಮರ್ಸ್ ನ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೆಫಿರ್ ಎನ್ ಸೊರ್ಟ್ಗೆಲಿಜ್ಕ್ ವೊಡ್ಸೆಲ್. ಹಿಸ್ಟಾಮೈನ್-ಇನ್ಟೊಲೆರಾಂಟಿಯ ಕೆಫಿರ್ ವರ್ಮಿಜ್ಡೆನ್ ನ ಇಮ್ಯುನ್ ಸಿಸ್ಟೆಮ್ ನ ಡಾರೋಮ್ ಮೊಯೆಟೆನ್ ಮೆನ್ಸೆನ್ ಭೇಟಿಯಾದರು. ವೊರಾಲ್ ಡಿಜೆನೆನ್ ಡೈ ಇಮ್ಯುನೊಸ್ಪ್ರೆಸಿಯೆವ್ ಬೆಹಂಡೆಲಿಂಜೆನ್ ಕ್ರಿಜ್ಗೆನ್, ಝೋಲ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೈಟಿ ಎನ್ ಕಾಂಕರ್ಬೆಹಂಡೆಲಿಂಗ್, ಮೊಗೆನ್ ಗೆನ್ ಕೆಫಿರ್-ಅಚ್ಟಿಗೆ ಗೆಫರ್ಮೆಂಟೆರ್ಡೆ ಪ್ರೊಡರೆನ್ ಕನ್ಸೂಮರ್ಸ್.

Veelgeselde vragen over de voordelen van Kefir

Hoeveel moet kefir het meest per dag worden geconsumeerd?

ಹೋವೆಲ್ ಕೆಫಿರ್ ಈನ್ ನುಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರಂಕ್, ಟ್ವೀ ಕೊಪ್ಜೆಸ್ ಕೆಫಿರ್ ಆಪ್ ಏಯೆನ್ ದಗ್ ವರ್ಡನ್ ಗೆಕನ್ಸುಮೆರ್ಡ್, ಓಂಡಾಟ್ ಹೆಟ್ ಬಿಜ್ವೆರ್ಕಿಂಗೆನ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಂಡ್ರೂರ್ಝಕೆನ್ ಬಿಜ್ ಹೆಟ್ ಓವರ್ ಡ್ರಿಜ್ವೆನ್ ಎರ್ವಾನ್.

ಕೆಫಿರ್ ನಲ್ಲಿ ಎರ್ ಐಟ್ಸ್ ಆಆನ್ ಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್?

ಹೋವೆಲ್ ಕೆಫಿರ್ ಆನ್ಸ್ಚಾಡೆಲಿಜೆಕ್ ಎಂಬುದು ವೂರ್ ಗೆಝೊಂಡೆ ಮೆನ್ಸೆನ್, ಬ್ಲಡ್ ಹೆಟ್ ಲಾಟಿಗ್ ಜಿಜ್ನ್ ವೂರ್ ಮೆನ್ಸೆನ್ ಮೆಟ್ ಇಮ್ಯುನೆನ್ ಡೈ ಇಮ್ಯುನೊಸ್ಪ್ರೆಸಿಮತ್ತು ಬೆಹ್ಂಡೀಲಿಂಗ್ ಕ್ರಿಜ್ಜೆನ್ ಎನ್ ಡಿಜೆನೆನ್ ಡೈ ಅಲರ್ಜಿಸ್ಚ್ ಜಿಜ್ನ್ ವೂರ್ ಮೆಲ್ಕ್ ಎನ್ ಜುಯಿವೆಲ್ಉತ್ಪನ್ನನ್. ಬೊವೆಂಡಿಯನ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಲ್ಸ್ ಗೆವೊಲ್ಗ್ ವ್ಯಾನ್ ಓವರ್ ಮ್ಯಾಟಿಜ್ ಕನ್ಸುಮ್ಪ್ಟಿಹೆಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಲೀಮ್ ವ್ಯಾನ್ ವೆರ್ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿ ಮಾಗ್ ವರ್ಡನ್ ಬ್ಲೊಟ್ಗೆಸ್ಟೆಲ್ಡ್.

ವೆರೂರ್ಜಾಕ್ತ್ ಹೆಟ್ ಡ್ರಿಂಕೇನ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೆಫಿರ್ ಡಯರೆ?

ಓಂಡಾಟ್ ಕೆಫಿರ್ ಮೆಲ್ಕ್ ಫರ್ಮೆಂಟೆರ್ಟ್ ಎನ್ ಅಫ್ಬ್ರೆಕ್ಟ್, ವರ್ಮಿಂಡರ್ಟ್ ಹೆಟ್ ಡೆ ಎಫೆಕ್ಟಿನ್ ವಾನ್ ಡಿ ಮೆಲ್ಕ್ ಡೈ ಡೈರೆರೆ ವೆರೊರ್ಝಾಕ್ತ್. ದಾರೋಂ ವೆರೋರ್ಜಾಕ್ತ್ ಹೆಟ್ ಡ್ರಿಂಕೇನ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೆಫಿರ್ ಗೆನ್ ಡಯರೆ, ಬೆಹಲ್ವೆ ಇನ್ ಝೀರ್ ಝೆಲ್ಡ್ಜಾಮೆ ಗೆವಾಲೆನ್.

ಕೇಫಿರ್ ಗೋಡ್ ವೋರ್ ಹೋಗೆ ಬ್ಲೊಡ್ರುಕ್?

ಕೆಫಿರ್ ಈನ್ ಝೀರ್ ನಟ್ಟಿಗ್ ಡ್ರಾಂಕ್ಜೆ ಆಲ್ಸ್ ಹೆಟ್ ಗಾತ್ ಓಂ ಹೇಟ್ ಇನ್ ಈನ್ವಿಚ್ ಬ್ರೆಂಗೆನ್ ವಾನ್ ಡಿ ಬ್ಲೊಡ್ಡ್ರುಕ್. ಹೇಟ್ ಜಲ್ ಹೆಲ್ಫೆನ್ ಬಿಜ್ ಹೇಟ್ ವರ್ಲಗೆನ್ ವಾನ್ ಹೋಗೆ ಬ್ಲೊಡ್ರುಕ್ ಝೋಲಾಂಗ್ ಎರ್ ಗೆನ್ ಝೌಟ್ ಎನ್ ಸೊರ್ಟ್ಗೆಲಿಜ್ಕೆ ಬ್ಲೊಡ್ರುಕ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಜಿಟೆನ್.

ಜೆ ಕೆಫಿರ್ ನಾಸ್ಟ್ ಹೆಟ್ ಆಂಟ್ ಬಿಜೆತ್ ಕುಡಿಯಬೇಕೆ?

ಕೆಫಿರ್ ಈನ್ ವಾನ್ ಡಿ ಗೆಜೊಂಡ್ ಸ್ಟೆ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಜೆಸ್. ದರೋಂ ದೋತ್ ಹೆಟ್ ಡ್ರಿಂಕೇನ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೆಫಿರ್ ಆಲ್ಸ್ ಒಂಟ್ಬಿಜ್ತ್ ಗೆನ್ ಕ್ವಾದ್ ಎನ್ ಹೀಫ್ತ್ ಹೆಟ್ ವೀಲ್ ವೊರ್ಡೆಲೆನ್. ಮಾರ್ ಹೇಟ್ ಇದು ನೋಗ್ ನಟಿಗರ್ ಓಂ ಕೆಫಿರ್ ತೇ ಕನ್ಸೂಮರ್ಸ್ ವೇರ್ ಹೆಟ್ ಒಂಟ್ ಬಿಜ್ತ್.

ವೆರೂರ್ಝಾಕ್ತ್ ಕೆಫಿರ್ ಮಿಸೆಲಿಜ್ ಖೆಡ್?

ಕೆಫಿರ್ ವೆರೂರ್ಝಾಕ್ತ್ ಗೆನ್ ಮಿಸ್ಲಿಜ್ ಖೆಡ್ ಆಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್, ಜೆ ಹೆಬ್ಟ್ ಗೀನ್ ಗೆವೊಲಿಗ್ ಲಿಚಮ್ ಎನ್ ಜೆ ಹೆಬ್ಟ್ ಗೀನ್ ಓವರ್ ಮ್ಯಾಟಿಗೇ ಹೊವೀಲ್ಹೆಡೆನ್ ಗೆಡ್ರೊಂಕೆನ್. ಮಾರ್ ಆಲ್ಸ್ ಯು ಈನ್ ಗೆವೊಲಿಗ್ ಸ್ಪಿಜ್ಸ್ವರ್ಟೆರಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೆಸೆಲ್ಸ್ ಹೀಫ್ಟ್, ಉ ಮಿಸ್ಸೆಲಿಜೆಕೆಡ್ ಎನ್ ಸೊರ್ಟ್ಗೆಲಿಜ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟೀನ್ ಜಿಯೆನ್.

ವೆರೂರ್ಝಾಕ್ತ್ ಕೆಫಿರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪಟಿ?

ಕೆಫಿರ್ ಜಿಟ್ ವೋಲ್ ಮೆಟ್ ಗೆಝೋಂಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ ಡೈ ಹೆಟ್ ಸ್ಪಿಜ್ವರ್ಟರಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೆಸೆಲ್ ವೆರ್ಸ್ಟರ್ಕೆನ್. ದಾರಂ ಮಾಕ್ತ್ ಹೆಟ್ ನಾರ್ಮಾಲ್ ಗೆಸ್ಪ್ರೋಕೆನ್ ಗೆನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪಟೈ, ಹೇಟ್ ಕಾನ್ ಜೆಲ್ಫ್ಸ್ ಹೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲೆಮ್ ವ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪಟೈಟ್ ಟೆನ್ ಗೋಯೆಡ್ ಕಾಮೇನ್. ಮಾಯರ್ ಈನ್ ಡರ್ಗೆಲಿಜ್ಕ್ ಪರಿಣಾಮ ಕಾನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲೆನ್ ಅಲೆಸ್ ಜೆ ಇಯೆನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಪಿಜೆಸ್ವರ್ಟರಿಂಗ್ ಹೀಬ್ಟ್ ಆಲ್ಸ್ ಗೆವೊಲ್ಗ್ ವಾನ್ ವರ್ಸ್ಚಿಲೆಂಡೆ ಗೆಜೊಂಡ್ಹೆಯ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಂ.

ಕೇಫಿರ್ ಗೋಡ್ ವೋರ್ ಡಿ ಗೆಜೊಂಡೈಡ್ ವ್ಯಾನ್ ಹೆಟ್ ಹಾರ್ಟ್?

ಹೆಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆವೆನ್ ವ್ಯಾನ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋವಾಸ್ಕ್ಯುಲೇರ್ ಗೆಜೊಂಡ್ಹೈದ್ ಮೆಟ್ ಝಿಜ್ನ್ ಬ್ಲೊಡ್ಡ್ರುಕ್ವರ್ಲಗೆಂಡೆ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಫಿರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿಫ್. ದಾರೋಮ್ ಹೆಟ್ ಹೆಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಓಂ ಗೆಝೊಂಡರ್ ಟೆ ಜಿಜನ್, ಝೋವೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸ್ ಪರೋಕ್ಷ, ತೆರ್ವಿಜ್ಲ್ ಹೆಟ್ ರಿಸಿಕೊ ಆಪ್ ಎಯೆನ್ ಹಾರ್ತಾನವಾಲ್ ವರ್ಡ್ಟ್ ವರ್ಮಿಂಡರ್ಡ್.

ವ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಬಿಜ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೆಫಿರ್?

ಕೆಫಿರ್, ಡೈ ಬಿಜ್ನಾ ಜೀನ್ ಬಿಜ್ವೆರ್ಕಿಂಗೆನ್ ಹೀಫ್ಟ್, ಬ್ಲಡ್ ಬಿಜ್ವೆರ್ಕಿಂಜೆನ್ ವರ್ಟೊನೆನ್ ಝೋಲ್ಸ್ ಮಾಗ್ಪಿಜನ್, ಕ್ಲೀಟ್ಸ್, ಝೀರ್ ಝೆಲ್ಡ್ಜಾಮೆ ಗೆವಲೆನ್.

ಡರ್ಮೆನ್ ನಲ್ಲಿ ವೆರ್ಕ್ಟ್ ಕೆಫಿರ್?

ನಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ ಡೈ ವ್ಯಾನ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ ಡಿ ಡಾರ್ಮೆನ್ ವೊರ್ಕೊಮೆನ್, ವರ್ದ್ವಿಜ್ನೆನ್ ನಾ ವರ್ಲೂಪ್ ವಾನ್ ಟಿಜ್ಡ್ ಡೋರ್ ಹೆಟ್ ಗೆಬ್ರೂಕ್ ವಾನ್ ವೆರ್ಷಿಲೆಂಡೆ ಮೆಡಿಸಿಜೆನೆನ್ ಎನ್ ಒಂಜೆಝೊಂಡೆ ವೊಡಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಡೆ ವೆರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯಾನ್ ಡೆ ಡಾರ್ಮೆನ್ ವರ್ಸ್ಟೊರ್ಟ್. ಕೆಫಿರ್ activeert de darmen door het voltoien van deze nuttige ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ್ ಡೈ ಇನ್ ಡೆ ಡಾರ್ಮೆನ್ ಜೌಡೆನ್ ಮೊಯೆಟೆನ್ ಜಿಟೆನ್.

ಜೆ ಕೆಫಿರ್ ವೂರ್ದತ್ ಜೆ ಗಾತ್ ಸ್ಲಾಪೆನ್ ಕುಡಿಯಬೇಕೆ?

ಹೇತ್ ಕಾನ್ ಗೆನ್ ಕ್ವಾದ್ ಓಂ ಕೆಫಿರ್ ತೆ ಡ್ರಿಂಕೇನ್ ವೂರ್ ಹೆಟ್ ಸ್ಲಾಪೆಂಗಾನ್. ಇನ್ ಫೀಟ್, ಆಲ್ಸ್ ಕೆಫಿರ್ ಮೋಟ್ ವರ್ಡನ್ ಗೇಕನ್ಸುಮೆರ್ಡ್ ಓಂ ಗೆವಿಚ್ ಟ್ ತೇ ವೆರ್ಲಿಜೆನ್, ಹೆಟ್ ಹೆಟ್ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಓಂ ಹೆಟ್ ತೆ ಡ್ರಿಂಕೇನ್ ವೂರ್ಡಾತ್ ಉ ಗಾತ್ ಸ್ಲಾಪೆನ್. ಯು ಚೆಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಬ್ನ್ ವಾನ್ ಬ್ರಾಂಡೆಂಡ್ ಮಾಗ್ಜುರ್ ವೆರೂರ್ಜಾಕ್ತ್ ಡೋರ್ ಹೆಟ್ ಡ್ರಿಂಕೇನ್ ವಾನ್ ಕೆಫಿರ್ ಆಪ್ ಈನ್ ಲೆಗ್ ಮಾಗ್.

ಕೇಫಿರ್ ಗೋಡ್ ವೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಮಾ?

ವೀಲ್ ತಜ್ಞರು ರಡೆನ್ ಹೆಟ್ ಡ್ರಿಂಕೇನ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೆಫಿರ್ ಆಆನ್ ಓಂಡಾಟ್ ಹೆಟ್ ಆಸ್ತ್ಮಾ ಎನ್ ವೆರ್ಗೆಲಿಜ್ಕ್ಬಾರೆ ಅಡೆಮ್ಹಾಲಿಂಗ್ಸ್ ಟೆನ್ ಗೋಡ್ ಕೋಮ್ತ್.

ಕೇಫಿರ್ ಗೋಡ್ ವೋರ್ ಡಾರ್ಮೊಂಟ್ ಸ್ಟೈಕಿಂಗ್?

ಕೇಫಿರ್ ಕಾನ್ ಗೋಡ್ ಜಿಜನ್ ವೂರ್ ದರ್ಮೊಂಟ್ಸ್ಟೆಕ್ ವೆರೂರ್ಝಾಕ್ತ್ ಡೋರ್ ಸ್ಕಾಡೆಲಿಜ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್, ಓಂಡಾಟ್ ಹೆಟ್ ಗನ್ಸ್ಟಿಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಜಿಜನ್ ವೂರ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ ಡಿ ಡಾರ್ಮೆನ್. ಖಾಸಗಿ ಜಿಜನ್ ಎಚ್ಟರ್ ಜಿಯೆನ್ ಆಂಡೆರೆ ಡುಯಿಡೆಲಿಜ್ಕೆ ಗೆಗ್ವೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿ ಗೆಸ್ಚಟ್ಟೆ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಓವರ್ ದಿಟ್ ಒಂಡರ್ವರ್ಪ್.

ಹೇಟ್ ಸ್ಚಾಡೆಲಿಜ್ಕ್ ಓಂ ಕೆಫಿರ್ ಆಪ್ ಈನ್ ಲೆಗ್ ಮಗ್ ತೆ ಡ್ರಿಂಕೆನ್?

ಹೇಟ್ ಡ್ರಿಂಕೇನ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೆಫಿರ್ ಆಪ್ ಈನ್ ಲೆಗ್ ಮಾಗ್ ಇಸ್ ನೀತ್ ಸ್ಕ್ಯಾಡೆಲಿಜೆಕ್ ಆಲ್ಸ್ ಜೆ ಗೆನ್ ಗೆವೊಲಿಗೆ ಮಾಗ್ ಹೆಬ್ಟ್ ಎನ್ ಗೇನ್ ಮಗ್ಜುರ್ಪೆಂಹೆನ್ ಹೀಬ್ಟ್ ಝಾಲ್ಸ್ ಝಾವೆರೆನ್, ಮಾಯರ್ ಈರ್ಡರ್ ನುಟ್ಟಿಗ್.

ವಾನ್ನೀರ್ ಕೆಫಿರ್ ಡ್ರಿಂಕೇನ್ ತಿಜ್ಡೆನ್ಸ್ ದ ಡಾಗ್?

ಕೆಫಿರ್ ಈನ್ ನುಟ್ಟಿಗ್ ಡ್ರಾಂಕ್ಜೆ ದಟ್ ಓಪ್ ಎಗ್ ಕ್ಷಣ ವನ್ ದೇ ಡಾಗ್ ಬ್ಲಡ್ ವರ್ಡನ್ ಗೆಕನ್ಸುಮೇರ್ಡ್. ಎರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ ಎಚ್ಟರ್ ಗೆಡಾಚ್ಟ್ ದಟ್ ಹೆಟ್ ನಟ್ ನಟ್ ಟೈಗರ್ ಝಿಜ್ನ್ ಆಲ್ಸ್ ಎರ್ ನೀತ್ ಮೀಯರ್ ಡಾನ್ ಟ್ವೀ ಕೊಪ್ಜೆಸ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ ದಗ್ ಜಿಜ್ನ್ ಎನ್ ಹೆಟ್ ವೂರ್ ಹೆಟ್ ಸ್ಲಾಪೆಂಗಾನ್ ವರ್ಡ್ತ್ ಗೆಡ್ರೊಂಕೆನ್.

ಹೊವೀಲ್ ಕ್ಯಾಲೊರಿಯೇನ್ ಈನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೆಫಿರ್?

ಕೆಫಿರ್ ಇನ್ ದ ಹೊವೀಲ್ಹೀದ್ ವಾನ್ ಈನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ಬೇವತ್ ಒಂಗೆವೀರ್ 100 ಕ್ಯಾಲೊರಿಯೇನ್.

ಬೆವತ್ ಕೆಫಿರ್ ವಿಟಾಮೈನ್ B12?

ಕೆಫಿರಿನ್ ಬೇವತ್ ವಿಟಾಮೈನ್ B12 en andere nuttige groep B-ಜೀವಸತ್ವಗಳು.

ಆಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ಟ್, ಯು ಒಕ್ ಹೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಲೆಜೆನ್ ಮೆಟ್ ಡಿ ಟಿಟೆಲ್ ಹಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕ್ಯಾನನ್ ಕರಟಾಯ್, ಅಹ್ಮತ್ ಮರಂಕಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸರಕೋಗ್ಲು ಮೆಲ್ಕ್, ಡಿ ಬ್ರಾನ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೆಫಿರ್.

ಬ್ರಾನ್ 1, ಸಂಪನ್ಮೂಲ 2, ಸಂಪನ್ಮೂಲ 3